​Idag ska Stockholms kommunfullmäktige anta nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad förbättringar för barn som vistas i Stockholm. Riktlinjerna tydliggör bland annat att medel till fritidsaktiviteter och dator ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd och att en extra sommarlovspeng ska ges till barn vars föräldrar levt på ekonomiskt bistånd under en längre tid. Riktlinjerna förtydligar även att äldre tonåringar, vars föräldrar inte tar sitt ansvar för barnens boende, och barn till papperslösa kan beviljas ekonomiskt bistånd enligt full norm. Regelverket för vuxna papperslösa förändras inte, vilket innebär att de även fortsättningsvis endast kan beviljas akut nödbistånd inom det ekonomiska biståndet.

Beslut om ekonomiskt bistånd fattas av den enskilda socialsekreteraren utifrån socialtjänstlagen och kommunens egna riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som nu har reviderats ska ge vägledning i hur bedömningar kan göras. Riktlinjerna är ett sätt att peka ut en gemensam nivå för hela staden, så att bedömningarna blir likvärdiga över hela staden. En ekonomisk utvärdering av de nya riktlinjerna ska ske efter att regelverket tillämpats i ett år.

- Att leva i en familj med knappa ekonomiska resurser kan påverka hela barnets livssituation. Barnen kan tvingas avstå från att utöva en idrott eller känna sig tvungna att stanna hemma från klasskompisens födelsedagskalas för att man inte har råd att köpa en present. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och att få göra något roligt på sommarlovet. Därför är det så viktigt att vi stärker barnperspektivet för det ekonomiska biståndet så att barnfamiljer kan beviljas extra medel, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad.

Den 1 januari 2020 ska barnkonventionen bli svensk lag. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten och barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

- Som kommunpolitiker råder jag inte över migrationspolitiken eller om de som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet eller inte. Därför måste vi förhålla oss till verkligheten och den är att det finns barn till papperslösa i Stockholm som lever under mycket svåra omständigheter. Barn kan aldrig hållas ansvariga för hur deras föräldrar väljer att agera. Sedan tidigare har barn till papperslösa rätt att gå i skola, men de har också rätt till mat på bordet och tak över huvudet. Att vi ger dessa barn möjligheten att få ekonomiskt bistånd kommer betyda väldigt mycket för barnen och är en viktig del i Stockholms arbete för att leva upp till barnkonventionen, säger Åsa Lindhagen (MP).

De nya riktlinjerna tydliggör bland annat att:

  • medel till fritidsaktiviteter ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd
  • medel till dator ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd
  • barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov, 10 månader eller längre, ska kunna få en sommarlovspeng, en extra summa per i barn i hushållet utbetalat i juni månad
  • äldre tonåringar, vars föräldrar inte tar sitt ansvar för barnens boende, ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd för att kunna slutföra sina gymnasiestudier
  • barn till personer som är papperslösa ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd enligt full norm i enlighet med socialtjänstlagen
  • riktade rehabiliteringsinsatser ska ges till biståndsmottagare som saknar arbetsförmåga i olika grad

Förslaget till nya riktlinjer går att läsa här>>

Antalet biståndshushåll i Stockholms stad har minskat mycket kraftigt och har inte varit så lågt sedan 1965. 2016 fick 14 010 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. Det var en minskning med 1 020 hushåll  jämfört med 2015. Minskningen av det ekonomiska biståndet för 2016 innebar att staden sparade 48 miljoner kronor. Resurser som kan användas till andra verksamheter.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02