Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Idag publiceras rapporten ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014”. Enligt statistiken producerades 1 784 GWh biogas under år 2014 vilket är en ökning med sex procent från föregående år. Men ökningen är långt ifrån vad den borde vara utifrån intresset hos lantbrukare, energibolag, reningsverk och massaproducenter.

– Det som saknas är långsiktiga beslut från regeringen om de ekonomiska förutsättningarna för biodrivmedelsproduktion. Att ge besked i avgörande skattefrågor för ett eller två år ger ingen investeringsvilja, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

I slutet av år 2014 fanns det 277 biogasproducerande anläggningar varav 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar i Sverige. Nytt i statistiken är att Sverige med Gobigas i Göteborg, numera även har en förgasningsanläggning. Antalet samrötningsanläggningar är 12 fler än förra året och ökningen beror både på nya anläggningar, som exempelvis Jordberga som är Sveriges största biogasanläggning, men också på att ett flertal gårdsbiogasanläggningar klassats om till samrötningsanläggningar.

– Andelen biogas som uppgraderas till fordonsgas vid reningsverken hade en mycket positiv utveckling fram till 2012. De senaste två åren ser vi dock ingen ökning alls. Det är en trend som behöver brytas. Den biogas som produceras behöver komma till användning eftersom det leder till en bättre miljö och ett väl fungerande kretslopp. För att användningen återigen ska öka behöver regeringen ge mer långsiktiga besked kring regler och skattenivåer så att branschen vet vilka förutsättningar som gäller framöver, säger Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Förutom biogas har gårdsbiogas- och samrötningsanläggningarna tillsammans även producerat drygt 1 672 000 ton biogödsel som används som gödning och ersätter fossil handelsgödsel.

Statistiken visar också att andelen biogas som går till fordonssektorn fortsätter att stiga. Hela 57 procent av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas.

– Att majoriteten av biogasen går till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föregångare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena. Våra satsningar skapar nya exportmöjligheter, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Det finns numera 59 uppgraderingsanläggningar där biogas görs till fordonsgaskvalitet och vid 13 injektionsstationer matades uppgraderad biogas ut på naturgasnätet. Produktionen av flytande biogas (Liquefied Biogas - LBG) i Sverige ökade med 25 procent jämfört med år 2012 och all LBG användes i transportsektorn. Även här är Sverige en föregångare och intresset är stort för tekniken att förvätska biogas så att även tunga fordon kan använda gasen.

Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.

Mer information samt rapporten "Produktion och användning av biogas och rötrest år 2014" hittar du på www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Caroline Steinwig, rådgivare för biologisk återvinning, tel 0704-80 61 23,

caroline.steinwig@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20