Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.

Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på cirka 2800 björnar. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer.

Konfidensintervallet för populationsberäkningen är 2771 – 2980. Spannet visar på den osäkerhet som finns i populationsuppskattningen. De yttre värdena i intervallen är mindre sannolika än medelvärdet som är 2877.

Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt vilket motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017. 

– Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Jägarnas bidrag till inventeringen är viktigt
Populationsberäkningen är utförd av det skandinaviska björnprojektet. Beräkningen baseras på dels spillningsinventeringar som genomförs i respektive län och dels trender i de björnobservationer som jägarna samlat in. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet. 

Spillningsinventering i olika län år från år 
Spillningsinventeringarna sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län olika år. Sedan tidigare har de genomförts i Värmland (2012 och 2017), Dalarna-Gävleborgs län (2001, 2002, 2012, 2017), Västernorrlands län (2004 och 2015), Västerbottens län (2004, 2009 och 2014), Jämtland län (2006 och 2015) och Norrbottens län (2010 och 2016). I inventeringen 2017 ingick även Västmanlands län, Örebro län och Uppsala län i inventeringsområdet.

Läs mer

Fakta om björn på Naturvårdsverket.se

För ytterligare information, kontakta:
Jens Andersson, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 12 00, jens.andersson@naturvardsverket.se

Maria Hörnell Willebrand, chef Viltanalysenheten, 010-698 10 46, maria.hornell-willebrand@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63