ChefsJO Elisabeth Rynning Fotograf/Källa: Pernille Tofte

ChefsJO Elisabeth Rynning kritiserar Bolagsverket för att ha skickat ut bristfällig information och för att onödigt ha försvårat för enskilda att söka dispens.

Den 1 augusti 2017 trädde lagen om registrering av verkliga huvudmän i kraft – en lag som har sin bakgrund i det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet, ett EU-direktiv. Ett stort antal juridiska personer, även mycket små bolag och föreningar, var tvungna att anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket som fått ansvaret för att föra registret.

Enligt huvudregeln ska anmälan ske elektroniskt, men i undantagsfall finns det möjlighet till dispens från detta krav. I sin information utåt har dock Bolagsverket varit restriktiva med att informera om möjligheten till dispens.

– I den informationsskrift som Bolagsverket skickade ut till ett stort antal mottagare finns ingen information om möjligheten till dispens, utan det framstår som om den enskilde undantagslöst måste använda sig av myndighetens e-tjänst. Jag är mycket kritisk till Bolagsverkets utformning av informationen i denna del, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

Bolagsverket har en särskild blankett för ansökan av dispens men den finns inte tillgänglig på myndighetens webb utan enskilda måste kontakta Bolagsverket för att få blanketten skickad till sig.

– Jag menar att Bolagsverkets hantering i denna del onödigt har försvårat för enskilda att söka dispens och jag är kritisk till Bolagsverkets agerande även i denna del, säger Elisabeth Rynning.

Det framstår enligt chefsJO vidare som att Bolagsverket inte har förvissat sig om att berörda handläggare haft tillräcklig kunskap om hur den införda dispensbestämmelsen skulle tillämpas, vilket inte är acceptabelt.

Läs hela beslutet:

http://www.jo.se/PageFiles/14108/267-2018%20.pdf


Ämnen

Rättsfrågor

Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98