Bostadsbidragets syfte är att stödja ekonomiskt svaga hushåll. Konstruktionen av förmånen gör dock att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga. Problemen skulle minska om Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att få korrekta och mer fullständiga beslutsunderlag. För att i större utsträckning undanröja de problem som finns inom bostadsbidraget bör reformer av förmånen övervägas. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser förutsättningarna för handläggningen av bostadsbidrag och identifierar de största svårigheterna.

Bostadsbidraget är preliminärt och fastställs slutligt först när inkomsten och den slutliga skatten är fastställd för det kalenderår som bidraget gäller. Konstruktionen är svår att förstå och Försäkringskassans utredningar av framför allt de sökandes inkomster och förmögenhet är ofta alltför begränsade. Resultatet blir att många blir återbetalningsskyldiga med långvariga ekonomiska bekymmer som följd. Detta problem skulle kunna reduceras om handläggningen av förmånen förbättrades, både i samband med ansökningstillfället och under den period som bidraget betalas ut. Det skulle minska skillnaderna mellan det preliminära och slutliga bostadsbidraget och därmed återbetalningskrav och skuldsättning.

Både beslutens kvalitet och handläggningens effektivitet skulle kunna förbättras med hjälp av ett ökat informationsutbyte inom Försäkringskassan samt regeländringar som underlättar informationsutbytet mellan Försäkringskassan och andra myndigheter.

– Förbättringar av detta slag kan reducera existerande problem, men för att verkligen komma till botten med de problem som finns rekommenderar ISF att förmånen reformeras, säger Elisabeth Frid, en av författarna till rapporten.

Ett exempel på reform som bör utredas vidare och som skulle lösa åtminstone en del av problemen är att basera beslutet om slutligt bostadsbidrag på den faktiska inkomsten under respektive månad i stället för genomsnittet per år. Då skulle en arbetslös person eller en studerande som får arbete under senare delen av året inte behöva betala tillbaka bostadsbidrag de fått med utgångspunkt från en situation i början av året då de inte arbetade.

Rapporttitel

Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag, Rapport   2016:7

Kontaktperson

Elisabeth Frid 08-58 00 15 65

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00