Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

När bostadsrättsföreningen Stråken ansökte om att installera geoenergi fick dem avslag från Uppsalas Miljönämnd. Men föreningen gav sig inte utan tog hjälp av en miljöjurist och överklagade till Länsstyrelsen. Häromdagen kom beslutet från Länsstyrelsen och där sågas kommunens avslag fullständigt av Länsstyrelsens jurister. Kommunen har gjort multipla fel i hanteringen av ärendet och baserat sitt beslut på tyckande.

När Bfr Stråken fick avslaget var det motiverat med att det ur ett sammhällsperspektiv inte var resurshushållningsmässigt att installera värmepumpar inom ett fjärrvärmeområde. Och detta hade förankring i Miljöbalken. 

I samband med överlämnandet av ärendet till Länsstyrelsen ville kommunen förtydliga anledningarna till att man hade avslagit Bfr Stråkens ansökan. Kommunen anförde då att man hade stöd i Miljöbalken och att man hade föreslagit för Bfr Stråken att använda sig av Pellets istället - något som Bfr Stråken inte hade ansökt om.

- Det mest frapperande är ju att kommunen motiverat sitt beslut på en icke tillämplig regel - beslutet är alltså inte lagligen grundat. Därtill får de inte rätt på en enda punkt i sin argumentation, säger Anders Alm, Miljöjurist på WSP.

Länsstyrelsen hade, utöver att Miljöbalken var feltolkad, också synpunkter på att det inte skett någon individuell prövning, att kommunen inte hade tagit hänsyn till sina egna remissinstanser, att kommunen feltolkat omfattningen av tidigare prejudikat i motsvarande ärende och att kommunens avslag grundar sig på antaganden utan lagligt stöd.

- Sammantaget visar hanteringen från Miljönämnden, att den inte har skett rättssäkerhet på det sätt man kan förvänta sig av en myndighet utan det har skett godtyckliga bedömningar av faktorer som inte har med ärendet att göra, avslutar Anders Alm.

Beslutet från Länsstyrelsen kan laddas hem längst ner i meddelandet.Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00