Det finns outnyttjade möjligheter för staten och kommunerna i arbetet med att nå målen för bostadsförsörjningen. De principer, efter vilka kommunerna fördelar mark mellan olika byggherrar, är i stort sett fördolda för såväl kommunpolitiker som medborgare och byggföretag. Detta konstateras i en ny rapport från Statskontoret.

Statskontorets generaldirektör Anders L. Johansson framhåller i en kommentar att det krävs en rad förändringar om de statliga målen för bostadsförsörjningen ska kunna nås. Kommunerna måste på ett tydligare sätt omsätta målen för bostadsförsörjningen dels genom tydliga riktlinjer för bostadsförsörjningen, dels genom en markanvisningspolicy. Genom att anvisa mark och genom hanteringen av enskilda ärenden har kommunerna stora möjligheter att pressa kostnaderna. Det finns delvis outnyttjade möjligheter för kommunerna att använda bostadsproducenter som är villiga att bygga bostäder av god kvalitet till rimliga priser, konstaterar han vidare.

Statskontoret redovisar i rapporten ”Hur fungerar bostadsförsörjningen?” (2006:2) hur arbetet med de statliga målen för bostadsförsörjningen går till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Uppsala. Rapporten bygger på ny empiri.

Det byggs för lite bostäder, i synnerhet när det handlar om att bygga hyresrätter, men också framför allt när det gäller att bygga till rimliga kostnader. Statens mål är därför att öka byggandet av hyresrätter av god kvalitet i tillväxtregioner till lägre byggpriser och boendekostnader. Hur kommunen agerar när den anvisar mark är avgörande. Kommunernas sedan länge etablerade kontakter med vissa byggherrar försvårar för nya byggherrar, med ambitioner att bygga billiga hyresrätter, att få tillgång till kommunal mark.

Det är ovanligt att det finns en kommunal markanvisningspolicy. Statskontorets granskning visar att även i de fall en sådan policy föreligger, saknas ofta dokumentation och motiv till val av byggherre i tjänsteutlåtanden och beslut. Statskontoret föreslår i rapporten att större hänsyn tas till bostadsförsörjningen i de avvägningar som görs mellan olika samhällsintressen enligt plan- och bygglagen. Staten kan ställa krav på kommunal bostadsförsörjningsplan och markanvisningspolicy för att investeringsstöd ska beviljas i ett nytt bostadsfinansieringssystem. Statens tillsyn och stöd till kommunerna behöver utvecklas.

Läs rapporten Hur fungerar bostadsförsörjningen? i pdf på www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200602.pdf eller beställ den från Publikationsservice, publikations.service@statskontoret.se


För ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Anders L. Johansson tel. 08-454 46 00.
För faktaupplysningar om rapporten hänvisas till Jonas Hammarlund tel. 08-454 46 68Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26