Försäkringskassans utredningsmodell för bedömning av arbetsförmåga behöver kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen av aktivitetsförmågeutredningar (AFU) är en förutsättning för att Försäkringskassans handläggare ska ha ett rättvisande stöd för den individuella prövningen av kvinnors och mäns arbetsförmåga. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.

Bristerna i kvalitetssäkringen gäller bland annat tillförlitligheten i de bedömningar läkare och handläggare gör inom ramen för AFU och som används vid prövningen av personers arbetsförmåga. Utan kvalitetssäkring riskerar bedömningarna att bli olika beroende på vilken bedömare som utför dem.

– Att bedömningar av kvinnors och mäns arbetsförmåga inte är kvalitetssäkrade kan leda till en försämrad rättssäkerhet i sjukförsäkringen, säger Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

Granskningen visar också att kunskapsunderlaget i AFU utgår från en teoretisk och könsneutral arbetsmarknad – inte den verkliga, starkt könssegregerade svenska arbetsmarknaden.

– Det behövs beskrivningar av kraven på arbetsförmåga i olika yrkesområden som speglar den faktiska arbetsmarknaden för kvinnor och män. Försäkringskassan bör ta ställning till om det för närvarande är lämpligt att använda kunskapsunderlaget vid bedömningar av personers arbetsförmåga, säger Ola Leijon.

Bakgrund

Försäkringskassan bedriver sedan 2013 en pilotverksamhet med en ny försäkringsmedicinsk utredningsmodell som görs av läkare, en så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Ett kunskapsunderlag som beskriver vilken arbetsförmåga som krävs inom 40 yrkesområden finns kopplat till AFU. Underlaget kan användas när Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan och rätten till ersättning.

Rapporttitel

Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras, Rapport   2016:4

Kontaktperson

Ola Leijon 08-58 00 15 60

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00