Ett krångligt regelverk och bristande rapportering kan leda till att föräldrar blir återbetalningsskyldiga för socialförsäkringsförmåner när deras barn placeras i HVB, familjehem eller liknande. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

ISF har undersökt hur olika socialförsäkringsförmåner påverkas när barn placeras. Vi har granskat regelverken och hur kommunerna, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med dessa frågor.

– Vi ser att det finns brister i rapporteringen från kommunerna till Försäkringskassan när barn placeras. Vi ser också att det finns brister i hur dessa uppgifter hanteras inom Försäkringskassan, säger Hanna Forsell, projektledare på ISF.

När barn placeras kan rätten till vissa förmåner som föräldrarna har upphöra, helt eller delvis. Det gäller till exempel underhållsstöd och bostadsbidrag. Bristerna i rapporteringen kan innebära att förmåner fortsätter att betalas ut till föräldrar trots att de inte har rätt till det.

– Det kan få allvarliga konsekvenser för enskilda föräldrar om inte rapporteringen om placeringen fungerar. Föräldrarna riskerar att bli skyldiga att betala tillbaka höga belopp som de har fått utbetalt felaktigt, säger Hanna Forsell.  

Granskningen visar också att regelverken som styr hur olika förmåner påverkas när barn placeras är krångliga och inte alltid anpassade till hur verkligheten ser ut för kommunerna.

– Vi anser att regelverket för hur socialförsäkringen fungerar när barn placeras behöver ses över. Placeringar av barn kan vara många och kortvariga och utformningen av regelverket skapar praktiska problem, säger Hanna Forsell.

Kommunerna behöver ett mer sammanhållet stöd för att kunna hantera dessa frågor på ett bättre sätt. Även informationsflödet inom Försäkringskassan behöver förbättras när det gäller uppgifter om att barn placeras.

Rapportens titel: Placerade barn och socialförsäkringen – en granskning av hur socialförsäkringsförmåner påverkas när barn placeras i annat hem än i sitt föräldrahem, ISF Rapport 2021:6

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Hanna Forsell, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 78.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00