I Sverige avlider varje år i genomsnitt fem barn under 18 år till följd av dödligt våld. Dessa fall utreds av Socialstyrelsen för att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i en rapport till regeringen att Socialstyrelsens utredningsarbete har brister och inte används i förebyggande syfte.

Socialstyrelsen ansvarar för att genomföra utredningar om barn som har avlidit med anledning av brott. Syftet med utredningarna är att identifiera bidragande faktorer till dödsfallen och att de ska användas som underlag för åtgärder för att förhindra att barn utsätts för våld.

-  Det är ett oerhört viktigt kunskapsunderlag som Socialstyrelsen ska ta fram för att förebygga och hindra att barn far illa. För att det ska kunna användas krävs både bredare underlag och en bättre analys, säger Yvonne Gustafsson, Statskontorets generaldirektör.

Utredningsarbetet kräver djupare analyser
Socialstyrelsen har mellan 2008 och 2011 utrett 19 fall där barn har avlidit med anledning av brott. Statskontorets granskning visar att Socialstyrelsen lägger större fokus på att samla in material än på att analysera resultatet i sitt utredningsarbete. Det innebär att rapporternas innehåll och slutsatser blir alltför generella för att vara användbara för regeringen, kommuner och berörda myndigheter. Socialstyrelsen har inte heller gjort några särskilda insatser för att sprida kunskapen om analysresultatet.

Klargör uppdraget
Statskontoret menar att uppdraget behöver vidgas för att få ett bredare underlag. De fall Socialstyrelsen har utrett är av olika karaktär och det blir därmed svårt att dra generella slutsatser. För att analyserna ska bli användbara i den praktiska verksamheten är det nödvändigt att undersöka fler fall och omfatta andra situationer än där barn har avlidit, t.ex. fall där barn har skadats med anledning av brott.

Läs rapporten Efteråt är allting för sent - Om utredningar av vissa dödsfall

För ytterligare information, kontakta:
Johan Sörensson, tel. 08-454 4778, johan.sorensson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26