I budgeten för nästa år satsar Stockholms stad extra på att förebygga fallolyckor och förbättra snöröjningen av gångbanor och trottoarer. Ny statistik för 2016 visar att fallolyckor bland fotgängare är den vanligaste trafikolyckan och den kategori där flest personer skadas allvarligt.

Stockholm stad prioriterar gång-,  cykel- och kollektivtrafik och därför behöver också gatumiljön anpassas. Enligt en kommande årsredovisning står fotgängarna för hälften av alla som skadades allvarligt i Stockholmstrafiken 2016. I tre av fyra händelser handlar det om en fallolycka i gatumiljö, vilket är den i särklass vanligaste olyckstypen bland samtliga allvarligt skadade.

– I budgeten för Stockholm nästa år lyfter vi fram arbetet för att minska antalet fallolyckor. Det är viktigt att för att öka trafiksäkerheten för fotgängare, inte minst ur jämställdhets- barn och äldreperspektiv, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Väderförhållanden under vintern är starkt avgörande för hur stort antal personer som ramlar och skadar sig. Tre av fyra fallolyckor i staden sker under vinterhalvåret  varav en majoritet på grund halka och på någon form av gångbana.

– En nyhet ur den kommande budgeten är att Stockholms stad ska utöka sopsaltning på gångytor samt utveckla och pröva metoder för förbättrad snöröjning av smala gångbanor och trottoarer som inte har plats för traditionell maskinröjning och förbättra vinterväghållningen vid busshållplatser, säger Daniel Helldén.

Andra förbättringar för gångtrafikanter är att arbetet med bredare övergångsställen fortsätter och att förbättringarna av viktiga promenadstråk och rekreationsstråken samordnas med åtgärder för trafikbuller.

Dagens presentation skedde vid den nyligen ombyggda gång- och cykelbanan vid Marievik. Passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både motordriven trafik, spårtrafik, cyklister och gående. I rusningstid passerar 1 750 gående och cyklister i timmen.

– Med den nya passagen har framkomligheten förbättrats vilket behövs redan i dag och när fler bostäder kommer att byggas i Årstadal, säger Jessica Jormtun (MP), ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Trappan för gående har breddats, det har skapats mer plats för gående vid trafikljuset och bredare passage över vägen. Cykelbanan har breddats och separerats från gångbanan. Busshållplatsen har fått bättre utformning och ny belysning skapar ökad trygghet och trivsel.

Nyheter ur budgeten för Stockholms stad 2018

  • Trafiknämnden ska arbeta med att förebygga fallolyckor, förbättra trygghet och belysning och åtgärder för att öka trafiksäkerheten, inte minst ur jämställdhets- barn och äldreperspektiv. 
  • Trafiknämnden ska utöka sopsaltning på gångytor samt utveckla och pröva metoder för förbättrad snöröjning av smala gångbanor och trottoarer som inte har plats för traditionell maskinröjning och förbättra vinterväghållningen vid busshållplatser.
  • Arbetet med bredare övergångsställen fortsätter.
  • Förbättringarna av viktiga promenadstråk och rekreationsstråk samordnas inom stadens åtgärdsprogram för trafikbuller.

Här finns mer information om gångåtgärderna vid Marievik: http://vaxer.stockholm.se/projekt/marievik/

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02