Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar fler patienter än planerat. Samtidigt sänks kostnaderna för administrativ personal och vissa läkemedel. Det framgår av sjukhusets delårsrapport som antagits av styrelsen. Den ekonomiska prognosen för 2019 är ett underskott på 0,6 procent.

Delårsrapporten för augusti visar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter att ta emot och behandla fler patienter än budgeterat, samt att behovet av avancerad vård växer.

Några exempel:

  • Besöken till akutmottagningarna har ökat med 4,6 procent jämfört med föregående år.
  • Avancerad vård från hela regionen koncentreras i ökad grad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, exempelvis ablationer inom hjärtsjukvården och traumasjukvård.
  • Värdet på vården som sjukhuset erbjuder utöver budgetramarna uppskattas till över 200 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet per augusti är -175 miljoner kronor och sjukhuset arbetar därför med åtgärdsplaner för en ekonomi och verksamhet i balans. Det innebär bland annat minskning av stabstjänster, striktare prövning av olika inköp, fortsatt restriktivitet med anställningar och en mer kostnadseffektiv läkemedelshantering. Flera av aktiviteterna förväntas ge effekt under hösten och vintern.

Ekonomidirektör Anders Glansén betonar vikten av att fullfölja handlingsplanen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder mer och mer avancerad vård och tar emot fler och fler patienter. Samtidigt är resurserna begränsade. För att klara vårt uppdrag och en ekonomi och verksamhet i balans krävs fortsatta prioriteringar, säger Anders Glansén.

Sjukhuset strävar fortsatt för att nå ett nollresultat 2019, men årsprognosen per augusti sätts till ett underskott motsvarande 0,6 procent, -120 miljoner kronor. Det är lägre än för övriga akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Fakta: Sahlgrenska Universitetssjukhusets ekonomi

  • Sjukhusets budgetavvikelse uppgick i augusti 2019 till -175 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av omsättningen.
  • Avvikelsen beror bland annat på att sjukhuset tar emot och behandlar betydligt fler patienter än planerat och budgeterat. Även ökade kostnader för material och läkemedel bidrar.
  • Sjukhusets styrelse beslutade i maj 2019 om en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans. Planen följs upp och redovisas för styrelsen varje månad.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 sahlgrenskaKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000