Energibyggare utbildas i Hökerum. Foto Åsa Douhan (BI)

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

Energibyggare vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska man kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget. Kursen är uppdelad i sex interaktiva avsnitt som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom; Introduktion – Energibyggare gör skillnad, Värmeisolering, Lufttäthet, Byggnaden som system, Fukt och Installationer.

- Om drygt tre år, den 31 december 2020, ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader. Därför är kompetens inom energieffektivt byggande en mycket viktig komponent för bygg- och installationsföretag. Och det brådskar, säger Åsa Douhan, projektledare Sveriges Byggindustrier.

Kursen, som är avgiftsfri, finns tillgänglig på energibyggare.se.

Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU, RISE och Passivhuscentrum Västra Götaland.

I skrivande stund har nästan 2000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via en handledare på den egna byggarbetsplatsen. Utbildningen är framtagen inom ett EU-projekt där ledande branschaktörer medverkar.

Energibyggare är en av de utbildningar som kan registreras i ID06 Kompetensdatabas.

Att bli Energibyggare

Det finns två sätt att utbilda sin personal till Energibyggare.

  • 1.Företaget skickar en person på endagsutbildningen Handledare för Energibyggare hos någon av ovanstående företag. Som godkänd handledare håller sen personen halvdagsutbildningen Energibyggare för sina medarbetare.
  • 2.Företag som är medlemmar i BI eller IN kan skicka sina medarbetare till deras utbildningscenter för att gå utbildningen Energibyggare.

Utbildningen är tillgänglig utan kostnad via energibyggare.se där besökaren kan välja att registrera sig eller logga in som gäst. Inga resultat sparas dock vid gästinloggning.

Det rekommenderas att deltagaren deltar i handledarledda utbildningstillfällen. Det är dock inget krav på detta. Men för att kunna bli registrerad som Energibyggare i den kompetensdatabas som är kopplad till ID06 krävs att deltagaren deltar vid utbildningstillfällen ledda av en handledare och blir godkända på kunskapskontrollerna.

Målet med Energibyggare är att byggnadsarbetare och installatörer ska få ökad kompetens i energieffektivt byggande och renovering samt om förnybar energi. Vidare ska utbildningen leda till en förbättrad kommunikation kring energieffektivisering mellan verksamma på byggarbetsplatser. Syftet är att öka kunskapen inom det egna teknikområdet och förståelsen för hur olika teknikområden påverkar varandra, både under byggnations- och renoveringsprocessen och i byggnadens framtida livscykel.

Väl mottagen av byggbranschen

Baserat på tidigare workshops och behovsanalysen i BUSS I (Dehlin, 2012) finns det bland produktionsnära personal inom byggsektorn en generell vilja att delta i kompetensutveckling. Det efterfrågas yrkesöverskridande och yrkesspecifika moduldelar i behovsanalysen.

Inom Sveriges Byggindustrier och tidigare VVS- och elbranschen, numera Installatörerna, har analyser och enkäter visat att den springande punkten för att få företagen intresserade av att utbilda sin personal är att modernisera och förpacka utbildningsmaterialet på ett flexibelt och lättillgängligt sätt och uppgradera till 2010-talet.

Med detta som utgångspunkt utvecklades Energibyggare till en flexibel och ständigt uppdaterad online-utbildning som utgår från företagen förutsättningar om möjlighet att avsätta tid för kompetenshöjning. Kunskapsmålen utgår från riktlinjerna i EU för generella kompetenser EQF (European Qualification Framework) och NQF (nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande).

Utbildningen testades också innan den lanserades för att säkerställa att den låg på rätt nivå kunskapsmässigt. Totalt genomfördes en pilotversion av handledarutbildningen samt fyra pilotversioner av energibyggarutbildningen. Under projektets tid har en omfattande uppföljning av utbildningens relevans och kvalitet, samt undersökning om behovet av förbättringar genomförts. Utvärderingsformulären har besvarats av alla utbildare som utbildat handledare och av 87 % av handledarna. Utbildarna och handledarna är övervägande positiva till utbildningens innehåll, utformning och kvalitet. Ett antal förslag till förbättringar har kontinuerligt inkommit, varav många har införts i utbildningsmaterialet.

Utvärderingarna från piloterna visar att Energibyggare upplevs vara väl genomarbetat och det är lätt att förstå hur det fungerar, innehållet engagerar och inbjuder in till diskussion och materialet innehåller fina illustrationer. I början inkom rapporter om att utbildningsmaterialet buggade och var långsamt. Detta resulterade i att på många områden sågs utbildningsmaterialet över och finslipades vad gäller text, bilder, innehåll, speaker, samt att den långsamma laddningen av webbutbildningen åtgärdades.

Heltäckande utbildning

Utbildningen innehåller sex avsnitt som alla är viktiga delar i hur man bygger energieffektiva byggnader och gör energieffektiva renoveringar på befintligt bestånd. Varje avsnitt har interaktiva inslag och åtföljs av diskussionsfrågor och ibland förslag på praktiska övningar. Dessa är inte obligatoriska men kan ge ett mervärde och administreras av utbildningens handledare. Varje avsnitt avslutas med ett kunskapstest. I lärplattformen på hemsidan ligger avsnitten i en viss ordning. Det är möjligt att genomföra avsnitten i valfri ordning utifrån arbetsplatsens förutsättningar, dock rekommenderas att man naturligtvis startar med avsnittet Inledning. Materialet är låst som en del av kvalitetssäkringen, utskrift är inte möjlig, vilket innebär att man kan känna sig trygg med att man alltid arbetar med den senaste versionen det vill säga, den som finns på hemsidan.

Hemsidan används även av kursdeltagarna; byggnadsarbetare, arbetsledare och installatörer. De kan via gästinloggning öppna utbildningsmodulerna när de befinner sig på byggarbetsplatserna, utbildningscentra o dyl. och repetera all kunskap via dator, läsplatta och/eller smart mobiltelefon. Meningen är att alla utbildade Energibyggare när som helst ska kunna gå tillbaka till utbildningsmaterialet för att repetera, slå upp fakta eller få inspiration till hur man bygger eller renoverar på ett energieffektivt sätt, eller gör energieffektiva installationer.

Utbildningen på energibyggare.se innehåller följande avsnitt

  • Introduktion, Energibyggare gör skillnad
  • Värmeisolering
  • Lufttäthet
  • Byggnaden som system
  • Fukt
  • Installationer

Flera kompetenshöjande satsningar

Energimyndigheten stöttar eller driver fyra olika initiativ som på olika sätt arbetar för en bred kompetenshöjning inom byggbranschen. Förutom Energibyggare, finns Beställarkompetens, en utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare som anordnas av Byggherrarna. Nya Glasögon är en yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering, som anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN. Slutligen driver Energimyndigheten själva webbutbildningen Energilyftet som vänder sig till utbildning arkitekter, beställare och konsulter.

BeställarKompetens
Nya Glasögon
Energilyftet

Bakgrund

Från 2011 till 2013 samordnade Energimyndigheten Pillar I-projektet BUILD UP Skills Sweden (BUSS). Det genomfördes en undersökning om kunskapsbehov hos hantverkare och installatörer om energieffektivitet och installation av förnybar energi inom byggsektorn.

Projektet genomförde ett antal analyser och undersökningar. Slutresultatet av projektet var en färdplan för kompetenshöjning för energieffektiva byggnader. I färdplanen finns en handlingsplan som föreslår ett antal åtgärder för att öka vidareutbildning och kunskap i energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer.

I Pilar I-projektet skapades en plattform bestående av 35 organisationer kopplade till olika grenar inom byggsektorn. Medlemmarna av plattformen fungerade som referensgrupp i nästa projekt, BUILD UP Skills SWEBUILD.

Syftet med SWEBUILD-projektet, som startade 2014, var att förverkliga några av de åtgärder som anges i handlingsplanen i färdplanen. Fram till projektets avslut i augusti 207 skapade projektkonsortiet utbildningen Energibyggare med ett interaktivt webbaserat undervisningsmaterial och tog fram ett utbildningskoncept som bygger på att det först utbildas handledare som sen i sin tur håller själva Energibyggarutbildningen direkt ute på byggarbetsplatsen. Konceptet bygger på modellen ”Blended learning” där handledaren är inspiratör, administratör och ambassadör för utbildningen.

Utbildningen Energibyggare är utvecklad av branschaktörer bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Installatörsföretagen (tidigare VVS Företagen och EIO), Teknologisk Institut och Passivhuscentrum Västra Götaland, under ledning av Energikontoren Sverige, som är de regionala energikontorens branschorganisation.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten samt EU:s program Intelligent Energy Europe.

För mer information

Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier (BI) 070-376 38 88
Projektledare Energibyggare asa.douhan@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se/kurswww.installatorerna.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56