Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget. Saldot för maj visar ändå ett överskott på 10,2 miljarder kronor, trots att inkomsterna blev lägre och utgifterna blev högre än i maj 2019. Överskottet i maj är dock 54,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 102,1 miljarder kronor i maj, vilket är 18,7 miljarder kronor (15,8 procent) lägre än i maj 2019. Det beror främst på lägre skatteinkomster. Bland annat minskade inkomsterna från skatt på varor och tjänster med 8,9 miljarder kronor och skatt på inkomst med 6,8 miljarder kronor. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter minskade med 6,7 miljarder kronor, vilket är en följd av riksdagens beslut att tillfälligt minska arbetsgivaravgifterna på grund av coronapandemin. De övriga inkomsterna blev dock högre i maj, vilket främst beror på att inkomster av statens aktier ökade med 3,9 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 92,0 miljarder kronor, vilket är 35,3 miljarder kronor (62,4 procent) högre än i maj 2019. Ökningen förklaras delvis av skillnader i Riksgäldskontorets nettoutlåning jämfört med maj 2019 som innebär att utgifterna blev 22,5 miljarder kronor högre. Utgifterna ökade också på grund av att staten betalade ut 7,1 miljarder kronor till företag som stöd vid korttidsarbete i syfte att mildra coronapandemins negativa effekter på sysselsättningen. Dessutom blev utfallet för avgiften till EU 2,7 miljarder kronor högre i maj. Det förklaras delvis av att EU har begärt en tidigarelagd betalning av den budgeterade EU-avgiften för att finansiera åtgärder med anledning av coronapandemin.

För januari–maj blev saldot i statens budget ett underskott på 14,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 138,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot visade ett överskott på 123,4 miljarder kronor. Inkomsterna blev 37,2 miljarder kronor lägre i år och uppgår till 466,1 miljarder kronor, medan utgifterna blev 101,1 miljarder kronor högre och uppgår till 481,0 miljarder kronor. 

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 juli 2020.

Mer information

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Jerker Jonsson

utredare

Jerker.Jonsson@esv.se

08-690 43 98

Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70