De allra flesta anställda får tjänstepensionsavsättningar av sina arbetsgivare. Däremot är det många företagare som inte gör några egna pensionsavsättningar. Bland både anställda och företagare finns också grupper som löper en ökad risk att stå utan avsättningar till tjänstepension. Det handlar bland annat om utrikes födda, låginkomsttagare och personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Det visar en analys av tjänstepensionerna som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Många anställda får tjänstepensionsavsättningar genom kollektivavtal eller hängavtal. Men även arbetsgivare som saknar sådana avtal kan göra pen­sions­avsättningar. Analysen visar att de allra flesta anställda, drygt 96 procent i åldrarna 25–64 år, får avsätt­ningar till tjänstepension. Andelen har varit ganska konstant sedan början av 2000-talet. De som inte får avsättningar är framför allt anställda i småföretag.

Företagare får själva göra pensionsavsättningar som kompletterar den allmänna pensionen. Här är analysen mer osäker, eftersom företagare kan spara till pension på olika sätt. Men det är ändå tydligt att företagare står utan avsättningar till tjänstepension eller annat pensionssparande i betyd­ligt större omfattning än anställda. Andelen företagare som gör egna pensions­avsättningar genom sina företag har också minskat över tid. Bland enskilda näringsidkare låg andelen år 2014 på knappt 37 procent.

Vissa grupper är tydligt överrepresenterade bland de som inte får avsätt­ningar till tjänstepension. Utrikes födda, i synnerhet personer som invandrat de senaste åren, är en sådan grupp. Andra grupper är låg­inkomsttagare och personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

– Detta är grupper som riskerar att få låga pensioner redan i det allmänna pensionssystemet. ISF:s analys visar dessutom att relativt många i dessa grupper inte tjänar in tjänstepension, säger Per Gustafson, projektledare.

Eftersom tjänstepensionerna ligger utanför det allmänna pensionssystemet saknas säkra uppgifter om vilka som får avsättningar till tjänstepension. Men ISF har utvecklat en ny metod för att analysera tjänstepensionernas täckningsgrad i olika grupper på arbetsmarknaden. Metoden använder företagens deklarationsuppgifter för att undersöka hur stor andel av de anställda som får avsättningar till tjänstepension och hur stor andel av företagarna som gör egna pensionsavsättningar genom sina företag.

Rapportens titel

Vem får avsättningar till tjänstepension? En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter, ISF Rapport 2018:15

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Per Gustafson, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 77.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Läs rapporten online här


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00