Regeringen har sedan 1994 delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till Arbetsgivarverket och de statliga myndigheterna. I en ny utredning konstaterar Statskontoret att den arbetsgivarpolitiska delegeringen fungerar väl och att den har bidragit till att utveckla den statliga förvaltningen. Men det finns också möjlighet att utveckla arbetet ytterligare.

–  Myndigheterna tar i dag ett större gemensamt ansvar för den statliga arbetsgivarpolitiken än tidigare. Men myndigheterna, Arbetsgivarverket och regeringen kan göra mer för att värna och ytterligare utveckla delegeringen, säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.     

Myndigheternas förmåga att hantera alla de delar som ingår i arbetsgivarpolitiken varierar. Statskontoret bedömer att förvaltningen som helhet kan prioritera att samverka i arbetsgivarpolitiska frågor i högre grad än i dag för att skapa nytta för den egna verksamheten och för staten som helhet. Det kan till exempel handla om kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  

Arbetsgivarverkets samordning och utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken svarar överlag mot medlemmarnas behov. Men Arbetsgivarverket behöver säkerställa att de informerar regeringen tillräckligt för att regeringen ska kunna ta sitt övergripande ansvar.

Statskontorets slutsats är att regeringen har förbättrat sin uppföljning av den statliga arbetsgivarpolitiken sedan den senaste utvärderingen gjordes 2002. Men regeringen kan engagera sig mer i arbetsgivarfrågor i sin dialog med myndigheterna. Även regeringens redovisning till riksdagen när det gäller det övergripande målet för den statliga arbetsgivarpolitiken kan bli tydligare.


Fakta om den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Riksdagen fattade 1994 beslut om den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten. Innan den arbetsgivarpolitiska delegeringen infördes var det regeringen som ytterst ansvarade för löneförhandlingar och lönebildningen på statens område.

Genom delegeringen har regeringen och riksdagen lämnat över ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar, det vill säga de statliga myndigheterna. Rätten att sluta centrala kollektivavtal på det statliga området är delegerad till Arbetsgivarverket, som i sin tur har delegerat rätten att sluta lokala löne- och villkorsavtal till de enskilda myndigheterna.

I och med delegeringen har regeringen även överlämnat ansvar och befogenheter åt myndigheterna för bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetet med den statliga värdegrunden.


Kontakt: Sami Soliman, Statskontoret, tel. 08-454 46 06

Läs hela rapporten: Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten

Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26