Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Riksdag och regering har sedan år 2009 ett övergripande mål att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktig låg och stabil nivå. Samtidigt har fokus i styrningen av och i Försäkringskassan ändrats vart tredje år sedan år 2012. Detta har medfört att användandet av det bedömningsutrymme som ges i sjukförsäkringen varierar när styrningens fokus ändras.

– När tillämpningen varierar över tid utan att några betydelsefulla regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen kan det äventyra rättssäkerheten över tid. Dessutom kan tilltron till socialförsäkrings­systemet påverkas, säger Inger Solberg, som varit projektledare för granskningen.  

Fokusändringarna i regeringens styrning av Försäkringskassan avspeglas i myndighetens interna styrning. Det skapar nya villkor för handläggningen av sjukpenning. Dessutom förändras arbetets innehåll för handläggarna. När förtroende stod i fokus ägnade handläggarna mer tid åt att samordna försäkringen och delta i möten med andra aktörer, till exempel med arbetsgivaren och hälso- och sjukvården. När rättssäkerhet står i fokus ägnar handläggarna mer tid åt att utreda rätten till ersättning utifrån medicinska underlag.

– Det har visat sig vara svårt att åstadkomma en långsiktig låg och stabil sjukfrånvaro och samtidigt behålla förtroendet för myndigheten, säger Inger Sohlberg.

När regeringen gör uttalanden för att visa handlingskraft behöver de tänka på att uttalandena även tolkas som styrsignaler på alla nivåer i Försäkrings­kassan. Det är därför viktigt att alla led i styrkedjan värnar om hela uppdraget även om regeringen ändrar fokus i styrningen.

Rapportens titel

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan. En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning, ISF Rapport 2018:16

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Inger Sohlberg, projektledare, tel. 08-58 00 15 59.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf. generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs rapporten 2018:16 online här

Läs rapporten 2018:17 online här

Som komplement till ovanstående rapport (2018:16) om hur arbetsvillkoren har förändrats i handläggningen utifrån regeringens styrförändringar har en kompletterande rapport skrivits. I den rapporten (2018:17) redovisar vi bakgrunden till målet om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar. Rapportens innehåll baseras på dokumentstudier. Tillsammans ger dessa två rapporter en heltäckande bild av hanteringen av målet om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar genom hela styrkedjan – från regeringen till den lokala handläggningsverksamheten inom Försäkringskassan.

Rapporterna finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Pressbild: Inger Sohlberg


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00