Framtiden var temat för Avfall Sveriges välbesökta årsmöte. 

Det finns inget avfall. Det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar. Visionen är resultatet av ett arbete, som inleddes vid årsmötet 2010 där årsmötesdeltagarna genomförde en omvärldsspaning. Avfall Sveriges medlemmar har också formulerat två långsiktiga mål för 2020:

• sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits

• det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Det är kommunerna som är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

De 600 deltagarna på årsmötet fick också höra hur kommunerna kan bidra till ett hållbart samhälle och hur den svenska modellen för avfallshantering kan göra nytta även utanför landets gränser.

Den tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman har regeringens uppdrag att som särskild utredare utvärdera upphandlingsregelverket. Han sa att vi står inför ett tekniksprång och en revolution i hanteringen av restprodukter och material. Där kan LOU utgöra ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss att hitta bättre lösningar och skapa utrymme för en konstruktiv dialog mellan upphandlare och leverantörer.

Tina Karlberg samordnar regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete. Även hon betonade vikten av dialog och samarbete för att gynna den svenska miljöteknikexporten och sprida den svenska modellen för avfallshantering till de länder där det både finns behov och efterfrågan.

För mer information, kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20