Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) granskning visar att det finns en potential att förbättra effektiviteten i handläggningen av sjukförsäkringen och vissa andra förmåner. Effektiviseringspotentialen ligger i nivå med liknande studier av effektiviteten i statlig förvaltning. Granskningen visar att det fanns en stor variation mellan kontoren. Många kontor var effektiva medan andra hade en stor förbättringspotential. De beräknade skillnaderna i effektivitet mellan kontoren utgör en bra utgångspunkt för löpande effektiviseringsarbete inom Försäkringskassan.

Granskningen visar sammantaget att det var möjligt att öka effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning med knappt tio procent utan att tillföra ytterligare resurser. Den nivån av förbättringspotential är i linje med andra studier av statlig förvaltning där samma metod använts. ISF rekommenderar att Försäkringskassan använder sig av denna metod för att effektivisera sin verksamhet bland annat eftersom det finns en betydande variation mellan de undersökta kontoren.

– Den metod vi använt har fördelen att den kan ta hänsyn till flera olika resurser som används och relatera dessa till de olika besluten och aktiviteterna i ärendehandläggningen, säger Jonas Thelander som har arbetat med studien. Metoden beräknar den relativa förbättrings­potentialen vid varje kontor.

ISF rekommenderar också Försäkringskassan att förbättra data för att ännu bättre kunna arbeta löpande med att effektivisera verksamheten.

– Vi ser i studien att den här metoden är användbar för att arbeta med effektivitetsutveckling i Försäkringskassan, säger Kristian Persson Kern som också har arbetat med studien.  Den nytta Försäkringskassan kan ha av DEA-metoden kan bli ännu större om data utvecklas ytterligare.

Granskningen avser handläggningen av sjukförsäkringen och förmåner vid funktionsnedsättning vid 44 lokala försäkringscenter under åren 2010–2013. Granskningen har utförts på data gällande en äldre organisation, men slutsatserna och lärdomarna är fortfarande relevanta eftersom de förmåner som handläggs och själva handläggningen i mångt och mycket är desamma.

Rapportens titel

Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning - En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden, ISF Rapport 2017:10

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Kristian Persson Kern och Jonas Thelander, som båda skrivit rapporten, tel. 08-58 00 15 63 och 08-58 00 15 09.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information 

Ladda ner och beställ via vår webbplats www.inspsf.se


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00