Fotograf/Källa: Marie Enoksson

Tillståndsprocessen för att starta nya gruvor i Sverige är för krånglig, tycker gruvbolaget Boliden som istället satsar på Finland. Sametinget är av motsatt åsikt. Gruvor kan få förödande konsekvenser. Det är oansvarigt att inte ta stor hänsyn till miljöpåverkan och påverkan på lokalsamhället i de områden där man prospekterar.

- Tillståndsprocessen måste få ta tid, säger ordföranden i Sametingets rennäringsnämnd, Marita Stinnerbom. Det är oerhört viktigt att processen är rättssäker när bolag vill starta gruvor, särskilt i renskötselområdet.

Branschorganisationen Svemin jobbar hårt för att ändra och förenkla regelverket så att det ska bli enklare att öppna nya gruvor. Bland annat menar man att Bergsstaten, länsstyrelserna och mark- och  miljödomstolen gör för hårda tolkningar av miljöreglerna. Argumenten för en utökad gruvindustri handlar om att andra typer av metaller behövs för att utveckla miljövänligare teknik, som solceller och nya typer av batterier.

Det branschföreträdare inte säger, är att Sverige redan idag är Europas ledande gruv- och mineralnation. De flesta gruvetableringar och prospekteringar är dessutom koncentrerade till Sápmi, där renskötseln är ett riksintresse.

- Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor, säger Stinnerbom. Det är stora miljö-, natur och kulturvärden som står på spel. Den absolut viktigaste frågan för framtiden är inte hur snabbt vi ska förstöra vår natur och miljö i jakten på metaller – utan hur vi ska kunna bevara vår natur och vår miljö för framtida generationer, säger Marita Stinnerbom.

Rennäringen är ett riksintresse sedan det blev ett lagstadgat begrepp år 1987. Enligt Miljöbalken 3:5 ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas, och mark- och vattenområden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande.

Kontakt:

Marita Stinnerbom
Ordförande i Sametingets rennäringsnämnd 
Mobil 070-3999806
marita.stinnerbom@sametinget.se 


Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12