Mindre detaljstyrning och en mer involverad handläggande verksamhet i utvecklingsarbetet är viktigt för en långsiktig och hållbar sjukförsäkring. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har granskat Försäkringskassans styrning och hantering av ”särskild utredning” av långa sjukfall i en ny rapport som publiceras i dag.

Försäkringskassan utformade handläggningsmomentet ”särskild utredning” för att svara upp mot krav från regeringen om att införa kontrollstationer i sjukfall som pågått längre än ett år. Men momentet var inte anpassat till den handläggande verksamhetens förutsättningar och behov. Det innebar att momentet inte fungerade i handläggningen och att det därför bara utfördes i en liten andel av de aktuella ärendena.  

- Hanteringen av särskild utredning visar hur viktigt det är att ta tillvara verksamhetens kunskap för att styrningen ska fungera som tänkt, säger Ossian von Friesen, projektledare på ISF.

Granskningen visar att hanteringen av särskild utredning präglades av fokus på externa krav och en omfattande, detaljerad samt föränderlig styrning. Det medförde oönskade konsekvenser som ineffektivitet, olikheter i handläggningen och svårigheter att få momentet att fungera.

Försäkringskassan har nyligen inlett en omfattande åtgärdsplan för att förbättra sin hantering av sjukförsäkringen. Åtgärdsplanen ska öka förmågan att professionellt leda, styra, följa upp och kontrollera myndigheten. Resultaten från den här granskningen visar hur viktigt det är att involvera den handläggande verksamheten och ta tillvara dess kunskap i ett sådant genomgripande förändringsarbete.

- I de fall Försäkringskassan inte bedömer att det är möjligt att låta verksamheten själva driva utvecklingsarbetet pekar granskningen på betydelsen av att utvecklingsarbetet åtminstone sker närmare de som faktiskt ska utföra handläggningen, säger Ossian von Friesen.

Rapportens titel: Införandet av särskild utredning i långa sjukfall - En granskning av Försäkringskassans styrning och implementering av handläggningsmomentet särskild utredning, ISF Rapport 2020:5

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Ossian von Friesen, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 54.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.

 
 

Om särskild utredning i långa sjukfall

I november 2015 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att införa kontrollstationer i sjukpenningärenden som hade pågått längre än ett år, det som kallas för långa sjukfall. Som svar på regeringsuppdraget införde Försäkringskassan handläggningsmomentet särskild utredning.

Särskild utredning var ett handläggningsmoment som grupper av handläggare (handläggarteam) utförde. Momentet skulle göras tidigast när den försäkrade personen hade varit sjukskriven i 365 dagar och före dag 450. Handläggarteamen skulle då gemensamt bedöma om den försäkrade personens arbetsförmåga var nedsatt, om och när det i så fall behövdes åtgärder för att förkorta sjukfallet eller om personen kunde ha rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Men flera olika uppföljningar visade att handläggarna bara utförde momentet i en liten andel av de ärenden där Försäkringskassan angav att det skulle ha gjorts. Myndigheten vidareutvecklade också handläggningsmomentet flera gånger. Men i början av 2020 beslutade ledningen för Avdelningen för sjukförsäkring att avveckla handläggningsmomentet.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00