Möjligheten att ta ut så kallade dubbeldagar kan ha bidragit till att vissa pappor, som annars kanske inte skulle ha tagit ut någon föräldraledighet, har börjat ta ut dagar med föräldrapenning. Det visar en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF har undersökt hur pappors uttag av föräldrapenning förändrats efter att dubbeldagarna infördes, och om det förekommer skillnader mellan olika grupper av pappor.

Den 1 januari 2012 infördes en möjlighet för föräldrar att ta ut föräldra­penning samtidigt för samma barn och för samma tid i totalt 30 dagar under barnets första levnadsår. Dessa dagar kallas för dubbeldagar.

ISF:s granskning visar att pappor till barn födda efter införandet av dubbeldagar i genomsnitt tar ut fler dagar med föräldrapenning än pappor till barn födda innan dubbeldagarna infördes.

– Vi ser att andelen pappor som inte tar ut någon föräldrapenning alls har minskat efter att dubbeldagarna infördes. Och nästan hälften av alla pappor som tar ut dagar med föräldrapenning tar ut just dubbeldagar, säger Susanne Fahlén, forskare på ISF.

Undersökningen visar att det framför allt är pappor med lägre inkomster och utbildning och pappor i par där båda är utrikes födda som är mer benägna att ta ut dubbeldagar. Och det är samma grupper av pappor som ofta inte tar ut någon föräldrapenning alls.

– För dessa pappor kan dubbeldagarna fungera som en inkörsport till föräldrapenningen, säger Susanne Fahlén.

ISF har även tittat på när, under barnets första levnadsår, papporna börjar ta ut dagar med föräldrapenning. Och om detta förändrats efter att dubbeldagarna infördes. Granskningen visar att alla grupper av pappor, till barn födda efter att dubbeldagarna infördes, börjar ta ut föräldrapenning omkring en månad tidigare än papporna till barn födda innan möjligheten att ta ut dubbeldagar fanns.

– Att pappor tidigt är delaktiga i omsorgen om barnet var ett av syftena med reformen. Och ur det perspektivet kan reformen anses som lyckad. Men vi kan i dagsläget inte svara på om detta leder till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen efter barnets första år, säger Susanne Fahlén.

Rapportens titel

Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen?
– En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar, ISF Rapport 2018:13

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Susanne Fahlén, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 32.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs rapporten online

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00