Fotograf/Källa: Eva Hedberg

Vi arrangerar fyra seminarier med fokus på lärarnas utbildning och kompetens, elevernas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna, ansvaret för forskning om insatser för elever med dyslexi, samt rätten för personer med lässvårigheter att få ta del av innehållet i våra medier. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Plats för alla arrangemang: Högskolans lokaler, Cramérgatan 3, sal D20.

Måndag 29 Juni kl 8.00 -9.20
Gör medierna tillgängliga för alla! 

Den som inte kan ta del av innehållet i medierna riskerar att hamna i utanförskap. Idag finns tekniken som kan göra böcker, tidningar, tv och bio tillgängliga för alla. Trots det är tillgången till tillgängliga medier begränsad. Hur står det till med den politiska viljan?

Medverkande: Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS. Håkan Thomson, Synskadades Riksförbund. Anne Stigell, Myndigheten för tillgängliga medier, Eva Hedberg, projektledare för uppläst text på tv och bio. Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i Kulturutskottet. Christina Örnebjär (FP), Kulturutskottet.

Moderator: Mikael Klein, Handikappförbunden.

Moderator: Kaj Nordquist

Måndag 29 juni kl. 9.30- 10.30
Gäller regeringens läsa-, skriva- och räknagaranti även för elever med dyslexi och dyskalkyli?

Stödet till elever med läs, skriv- och räknesvårigheter varierar kraftigt mellan olika kommuner, skolor och till och med klassrum. På vissa håll upptäcks svårigheterna sent och resurser för rätt åtgärder saknas. Kommer regeringen läsa-, skriva- och räknagaranti att utjämna orättvisorna?

Medverkande: Bengt Erik Johansson, Ordförande Dyslexiförbundet FMLS. Lena Hallengren (S), Ordförande utbildningsutskottet. Camilla Waltersson Grönvall (M), Socialutskottet. Elisabet Knutsson (MP), Utbildningsutskottet. Anette Gren, förälder. Petra Nylén, Ordförande för ungdomssektionen, Dyslexiförbundet FMLS.

Moderator: Kaj Nordquist

Tisdag 30 juni 16.00- 16.50
Vem ska se till att det forskas på insatser för elever med dyslexi och dyskalkyli?

Resultaten från SBU:s dyslexiutredning visade bland annat att det saknas vetenskapligt stöd för tester som används för att upptäcka och utreda elever med dyslexi. Det behövs mer forskning för att fylla kunskapsluckorna. Men vem initierar och finansierar sådan forskning?

Medverkande: Christina Hellman, Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen. Mikael Dahlkvist (S), Socialutskottet. Roger Haddad (FP), Utbildningsutskottet. Ida Drougge (M), Utbildningsutskottet. Mats Pertoft (MP).

Moderator: Peter af Trampe

Tisdag 30 juni 17.00- 18.00
Får inte våra lärarstudenter lära sig någonting om dyslexi?Ett seminarium om innehållet i dagens lärarutbildningar och om lärarnas kompetens.

Allt för många lärare vet inte hur de ska lära barnen att läsa och skriva. Det drabbar i synnerhet barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Varför anslås så få timmar på lärareutbildningen till metodik för läs- och skrivinlärning, och vad ska man göra när läsinlärningen krånglar?

Medverkande: Christina Hellman, Stockholms universitet/ordförande Svenska Dyslexiföreningen. Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet. Ditte Karlsson, lärarstuderande och ordförande i Lärarförbundet Student. Roger Haddad (FP), Utbildningsutskottet. Ida Drougge (M), Utbildningsutskottet. Mats Pertoft (MP).

Moderator: Torbjörn Lundgren

OBS! Söndagen den 28 juni mellan kl 14 och 17 finns Dyslexiförbundet FMLS i Handikappförbundens tält (tältplats 115) för att informera och svara på frågor.

För med information: besök www.dyslexi.org eller ring kanslichef Kaj Nordquist, Tel: 08 665 17 01 Mobil: 070 238 63 30 / 070 580 42 94
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780