Ulla Föhrer mottar Dyslexipriset på scenen under Dysleximässan 2018. Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Ulla Föhrer får Dyslexipriset 2018 för sitt långvariga och banbrytande engagemang inriktat på unga och vuxna med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.

I sin profession som logoped tog hon tidigt initiativ till att utbilda sina kollegor om dyslexi. Det var en tid då logopeder betraktades som ”främmande fåglar” i skolans värld. Inte sällan blev hon hårt ansatt av pedagoger som ansåg att logopeder inte hörde hemma i skolan. Tillsammans med Elisabet Reslegård arrangerade hon under ett antal terminer en mängd mycket välbesökta föreläsningar på ABF-huset i Stockholm.

Under Dyslexikampanjen 1996/97, som initierades av Elisabet Reslegård, fick den yrkeskompetens Ulla Föhrer hade som logoped stor betydelse, och som styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen fortsatte hon arbeta för frågan.

Efter kampanjen genomförde Ulla Föhrer, tillsammans med kollegan Eva Magnusson, en serie djupintervjuer med 40 personer med dyslexi. Hur deras liv varit, från tidig ålder upp i vuxen ålder och arbetsliv. Ett banbrytande arbete, som på ett osentimentalt sätt ger röst åt dem som har dyslexi. Ett grundarbete som landade i viktiga slutsatser, som nu inspirerat till fortsatt arbete i projektet ”Orden på jobbet.”

Men framför allt har Ulla Föhrer med sin gärning visat att logopedens kompetens är naturlig, självklar och viktig, i både skola och arbetsliv.

 

Priset instiftades år 2015 av Dyslexiförbundet och företaget Svenskt Talteknologi. Syftet med priset är att uppmuntra och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras.

Läs mer om priset: https://www.dyslexi.org/forbundet/dyslexipriset


Bifogade filer

 Pressmeddelande (pdf)Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19