Trenden är tydlig, fler går yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen satsar mer resurser på yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan, som har ett ansvar för utbildningarnas kvalitet och resultat, behöver utveckla sina analyser av arbetsmarknadens behov och få arbetsgivarna delaktiga i utbildningarna. Det konstaterar Statskontoret i en analys av myndigheten som genomförts på uppdrag av regeringen.

Yrkeshögskolorna har idag 27 000 årsplatser, det är en ökning med knappt 4 000 platser från år 2009. Regeringen gör stora satsningar på yrkeshögskolan som spelar en viktig roll när det gäller att förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft.

- Den framtida arbetsmarknaden är beroende av utbildningar som leder till sysselsättning inom branscher där efterfrågan är hög. Yrkeshögskolan spelar en viktig roll, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.

Statskontorets analys av Myndigheten för yrkeshögskolan pekar på en rad faktorer som bör förbättras för att öka resultatet av yrkeshögskolans verksamhet.

Aktivt ansvar av arbetsgivarna i utbildningarna
Arbetsgivarna behöver vara mer involverade i att utforma och genomföra utbildningarna. Det skapar bättre kvalitet i utbildningarna. Myndigheten behöver hitta effektiva arbetssätt för att försäkra sig om att arbetsgivarna är involverade och engagerade redan när utbildningsansökningarna prövas.

Myndighetens analyser av arbetsmarknadens framtida kompetensbehov behöver utvecklas. För utbildningsanordnarna behöver det bli tydligare vilka yrkesområden myndigheten prioriterar.

Oklart hur effektiva utbildningarna är
Årligen satsas cirka 1,6 miljarder kronor på yrkeshögskolan. Uppföljningen behöver förbättras när det gäller att mäta effektiviteten av insatserna. Både när det gäller hur personer som genomgått utbildningen påverkar sina jobbchanser men också hur effektiv yrkeshögskolan är i förhållande till andra insatser.

Rapporten i sin helhet http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2012/201229.pdf

För ytterligare information, kontakta:
Bob Pernodd, tel. 08-454 4624Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26