Storslagen fjällmiljö är ett av de 16 miljömålen. Här syns Ammarnäsfjällen. Fotograf/Källa: Lotta Ström/Länsstyrelsen Västerbotten

I 20 år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu har vi nått år 2020 – så vad händer nu? Miljömålsarbetet fortsätter så klart, men tar istället sikte på år 2030 och vävs samman med de globala målen i Agenda 2030. Men för att lära oss om vad som hänt i Västerbotten sedan starten 1999 har Länsstyrelsen i en tillbakablick tagit fram en webbsida för att, mål för mål, både titta i backspegeln men också blicka framåt över vad som måste göra för att ha en chans att nå miljömålen.

År 2020 var det exakt 20 år sedan som riksdagen beslutade om miljömålen. Ett generationsmål och 16 miljömål skulle uppnås, både på nationell och regional nivå. Nu har två årtionden passerat, och den första milstolpen – 2020 – har passerat. Vad blev då facit efter de första 20 åren med miljömålsarbete i Sverige och Västerbotten?

Nytt perspektiv på miljöarbetet

Länsstyrelsen Västerbotten har, i samarbete med Skogsstyrelsen, gjort en tillbakablick på vad som hänt i länet kring de olika miljömålen i ett pedagogiskt utbildningsmaterial om miljömålsarbetet i Västerbotten. Både medborgare i länet men också till exempel kommuner, andra myndigheter, eller skolor och lärosäten kan använda sig av den berättande webbsidan ”Miljömålen i Västerbotten 20 år”. Där finns en sammanställning av milstolpar, viktiga händelser och goda exempel från de gångna 20 årens miljömålsarbete, men också konkreta pekpinnar över vad som måste göras för att vi ska kunna uppnå miljömålen.

– Tyvärr är det bara ett av målen som uppnås, men när vi på Länsstyrelsen har sammanställt den här tidslinjen över de bra insatser som gjorts hos företag, föreningar, myndigheter med flera så syns det ändå att det tagits många bra initiativ sedan starten av miljömålsarbetet 1999. Många gör bra saker, men fler behöver göra mer. I vårt åtgärdsprogram finns det många förslag på vad man kan göra nu när arbetet fortsätter mot 2030, säger Eva Mikaelsson, enhetschef vid miljöanalysenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Endast ett mål nås – fyra nära

Hittills är det bara målet Skyddande ozonskikt som nås, medan målen Strålsäker miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Storslagen fjällmiljö är nära att nås. Genom att ta ett större grepp om miljömålsarbetet med ett 20-årsperspektiv är förhoppningen att visa både var det behövs mer insatser i länet, men också på de positiva åtgärder som skett och på så sätt kunna inspirera fler till att göra bra saker för Västerbottens miljö.

Men att följa upp målen och enbart titta i backspegeln räcker inte. För att vi ska kunna nå målen måste vi framför allt genomföra mängder med åtgärder – och i detta ”vi” ingår kommuner, staten, företag, föreningar och många andra. Det är en stor omställning som krävs för att vi ska nå hållbarhet i Västerbotten och Sverige.

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med flera aktörer i länet tagit fram ett åtgärdsprogram där de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras för att nå miljömålen finns samlade.
 

Här hittar du den berättande webbsidan Miljömålen i Västerbotten 20 år

 

För mer information kontakta:

Eva Mikaelsson
Enhetschef miljöanalysenheten
eva.mikaelsson@lansstyrelsen.se
010-225 43 56

Lotta Ström
Miljömålssamordnare
lotta.strom@lansstyrelsen.se
010-225 43 70

Marie Vallin
Miljömålssamordnare
marie.vallin@lansstyrelsen.se
010-225 43 64

Mer om miljöarbetet i länet:

Länsstyrelsen Västerbottens miljömålsarbete

Åtgärdsprogrammet med miljömålen i sikte 2019-2025

 

FAKTA: Viktiga årtal i miljömålsarbetet
1999: Sveriges riksdag beslutade om de dåvarande 15 miljömålen, som sedan blev 16, samt generationsmålet.
2020: När miljömålen beslutades bestämdes även att målen skulle nås inom en generation. Men generationer kan vara olika långa, och när man ska följa upp behöver man bli mer konkret. Efter en del diskussioner kom året 2020 att användas som målår. Ett undantag har hela tiden funnits: målet Begränsad klimatpåverkan. Där har målåret satts till år 2050.
2030: Sedan miljömålen beslutades har det gjorts en del förändringar: ytterligare ett miljökvalitetsmål har tillkommit, delmålen har tagits bort, etappmål har lagts till efterhand, etc. I huvudsak finns den ursprungliga målstrukturen kvar, och målen är fortfarande relevanta – inte minst eftersom de i huvudsak inte är uppnådda.
År 2015 beslutades på internationell nivå om globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Här täcks alla delar av hållbarhet in: miljömässiga, sociala och ekonomiska. I Sverige är det sagt att arbetet för att nå miljömålen bidrar till den miljömässiga delen av Agenda 2030. När vi följer upp miljömålen följer vi alltså även upp den miljömässiga aspekten av Agenda 2030. Detta förstärker miljömålens roll och tydliggör att de är fortsatt relevanta. De globala hållbarhetsmålen har målår 2030.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04