Ekologiskt fortsätter öka i offentlig sektor trots pressad ekonomi och svajig politik avseende ekologiska ambitioner i flera kommuner.

Enligt senaste halvårsstatistik från DKAB Service AB har inköpen av såväl ekologiskt som svenskt ökat det senaste året. Även inköpen av KRAV-märkta livsmedel fortsätter att öka. Störst ökning noteras för KRAV och ekologiskt, 3 och 3,5 % vardera, medan andelen svenskt har ökat med 1,6 % (diagram 1).

- Det är mycket glädjande att de ekologiska inköpen i offentlig sektor fortsätter att öka trots pressad ekonomi och svajig politik avseende de ekologiska målen i flera av landets kommuner. Det nationella målet 60 % till 2030 ligger trots allt inte långt bort, särskilt inte om man räknar de ekologiska inköpen i kg istället för kr. Räknat i kg har vi redan nått 42 % (diagram 1) ekologiskt i offentlig sektor, resonerar Eva Fröman, verksamhetsledare på Ekomatcentrum.

 

Diagram 1: Livsmedelsinköp i 170 kommuner. Siffrorna visar procentuella andelar ekologiskt, svenskt, och KRAV-märkt i kr och kg, första halvåret 2018 och första halvåret 2019. Källa: DKAB Service AB, bearbetat av Ekomatcentrum.

 

Kostnaderna för livsmedelsinköpen i offentlig sektor, har under perioden, stigit med 5,8 %, från 24,87 till 26,32 kr/kg i genomsnitt (diagram 2). Men de ökade inköpen av KRAV och ekologiskt kan inte enbart förklaras med ökade priser eftersom inköpen även ökat i kg (diagram 1).

Siffrorna visar t.ex att de ekologiska inköpen räknat i kg har ökat med 1 procentenhet från 41,5 till 42,5 % (diagram 1). Ökat har också andelen livsmedel med svenskt ursprung, som nu utgör 66 % av de totala inköpen i offentlig sektor. Mätt i kg är ökningen något mindre, 0,5 procentenheter.

 

Diagram 2. Kostnader för livsmedelsinköp i 170 kommuner första halvåret 2018 och första halvåret 2019. Siffrorna visar kostnadsökning i kr/kg och procentuell ökning under perioden för ekologiskt, svenskt, och KRAV-märkt. Källa: DKAB Service AB, bearbetat av Ekomatcentrum.

 

Endast 15 % av köttet är ekologiskt

Störst procentuell prisökning kan noteras på KRAV-produkter och svenska produkter. Detta kan förklaras med att kött och chark oftast har svenskt ursprung, 85 % av allt kött och chark är svenskt. Efter förra sommarens värme och nödslakt kan man se att andelen svenskt kött ökat under året, från ca 80 till 85 % av allt kött. Priset på kött och chark har under perioden ökat med drygt 4 kr/kg, dvs från 58 till 62 kr/kg. Endast 15 % av köttet är ekologiskt, varav drygt 95 % är av svenskt ursprung. Merparten av det ekologiska köttet är även KRAV-märkt.

Trots att nästan allt ekologiskt kött är av svenskt ursprung i offentlig sektor, den importerade andelen är mycket liten, knappt 5 %, ses det importerat ekologiskt köttet som ett konkurrerande problem till svenskt kött. Detta missförstånd innebär bl.a att det finns ett överskott av ekologiskt svenskt kött på marknaden i dag.

- Offentlig sektor är en mycket viktig marknad för den svenska ekologiska produktionen. Hela 20 % av landets åkerarealen brukas idag ekologiskt och den svenska ekologiska trädgårdsproduktionen har tagit fart. Vi behöver vi en stabil och säker efterfrågan av ekologiskt från landets offentliga sektor. Särskilt som efterfrågan i detaljhandeln stagnerat sista året, menar Eva Fröman.

 

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30