Vi ska vara stolta över att Sveriges kommuner är bäst i världen på att servera ekologisk mat i skolor, förskolor och på äldreboenden.

Ekomat i skolan är bra för djur och natur

Vi ska vara stolta över att Sveriges kommuner är bäst i världen på att servera ekologisk mat i skolor, förskolor och på äldreboenden. Andelen ekologiskt i landets kommuner och regioner har ökat från noll till 37 procent på 20 år. Kommunernas ambitiösa mål och omfattande ekoinköp säkrar en hållbar framtid för våra barn och barnbarn.

Forskning visar att det ekologiska valet är långsiktigt positivt för djur och natur och bidrar till en ökad biologisk mångfald, som i sin tur är nödvändigt för ett bra klimat. Dessutom är den ekologiska produktionen giftfri utan kemiska bekämpningsmedel eller hormonstörande ämnen.

Mer eko enligt livsmedelsstrategin

Regeringens livsmedelsstrategi omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030. Bland annat ska produktionen av livsmedel öka, liksom lönsamheten, exporten och innovationskraften i livsmedelskedjan. Ett av målen är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen, det vill säga den mat som serveras på sjukhus, skolor och äldreboenden, ska utgöras av ekologiska livsmedel. Ett annat mål är att 30 procent av den inhemska jordbruksarealen ska vara ekologisk samma år.

Ekomatcentrums årliga marknadsstudie över kommunernas livsmedelsinköp visar att de ekologiska inköpen utgör i snitt 37 procent av det totala inköpsvärdet för offentliga måltider för 2018.  Fyra kommuner av 290 har redan uppnått regeringens konsumtionsmål, 60 procent ekologiskt till 2030.

Nödvändigt för den biologiska mångfalden

Skrämmande siffror visar att vi rasande snabbt går mot en biologisk kollaps. Studien ¨More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas¨, som publicerats i Plos One, visar att 76 % av alla flygande insekter har försvunnit.

Enligt forskarna är det inte klimatet som orsakat denna förändring utan troligtvis en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, som en del av ett mer intensifierat jordbruk. Resultatet av studien är extra alarmerande då undersökningen gjordes i naturskyddade områden vilket innebär att orsakerna till insektskollapsen har en betydligt större påverkan än man tidigare kunnat ana.

Fördelarna med ekologisk mat är många, men det viktigaste är att den bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Mindre men schysstare skördar

Det stämmer att ekologisk odling ofta ger en lägre skörd jämfört med en oekologisk som tagit hjälp av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Den kortsiktiga maximeringen av skörden utarmar jorden, förgiftar naturen och desarmerar den biologiska mångfalden. På lång sikt bidrar det ekologiska lantbruket, med en något lägre avkastning, till en hållbar miljö för mänskligheten medan det högavkastande oekologiska lantbruket utarmar jorden med minskade skördar som följd.

Vellinge bäst i klassen

Vellinge kommun i Skåne är bäst i klassen. Där är hela 80 procent av maten i skolan och förskolan ekologisk. Strax därefter kommer Lund och Malmö, med ekoandelar på 74 respektive 64 procent.

Ekologiska inköp bidrar till klimatsmart mat

Ekomatcentrum ser bara fördelar med att det serveras så mycket ekologisk mat i landets kommuner.

– Vi ser ekomaten som en viktig del av en mer hållbar konsumtion. För att få ekonomi i de ekologiska inköpen måste kommunerna minska på svinnet, öka på vegetabilierna och minska på det dyra köttet. Summa summarum blir kommunerna mer klimatsmarta på köpet, säger Mimi Dekker.

Antalet kommuner som räknar klimatgaser och följer upp vilken påverkan deras mat har på klimatet ökar i snabb takt allt efter som fler får tillgång till verktyg för beräkning och uppföljning.

Lyxig ekomat kostar inte mer

Ekomatcentrum ser inga ökade kostnader för de höga inköpen av ekologiska livsmedel i statistiken. Däremot finns en positiv koppling mellan ökade ekologiska inköp och livsmedel från Sverige. Andelen svenska livsmedel är högre bland de ekologiska jämfört med de importerade. Ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor är alltså enbart till fördel för det svenska jordbruket!

Om någon trodde att ökad andel eko skulle konkurrera med exempelvis kostnaden för lärare kan man koppla av. Det finns ingen som helst anledning till oro. Kommuner med höga andelar eko, som t.ex Södertälje, har samma livsmedelskostnad per portion som kommunerna i genomsnitt, dvs runt 11.50 kr/portion. De kommuner som strävar mot det nationella målet, 60% ekologiskt till 2030, arbetar klimatsmart. Detta gör man genom att säsongsanpassa måltiderna, minska på det animaliska proteinet, servera mer baljväxter och grönsaker samt minska på svinnet.

Hellre lyxig ekomat till våra barn i skola och förskola än billig import av mat med osäkert ursprung.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30