Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening grundade under 2013 Insamlingsstiftelsen Njurfonden för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

grundade under 2013 Insamlingsstiftelsen Njurfonden för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar.

Håkan Hedman, ordförande, säger: ”Njursvikt är en dold folksjukdom och det beräknas att nära en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion samt att mellan 300 000 - 400 000 uppskattas att ha en uttalad njurpåverkan. De flesta känner inte till detta eftersom njursvikt oftast upptäcks allt försent.”

Bengt Rippe, vice ordförande och professor i njurmedicin, anseratt ”det är beklagligt att njurforskning inte hör till de strategiska forskningsområdena som exempelvis neuroforskning, diabetesforskning och cancerforskning gör. Det innebär att njursvikt inte uppmärksammas i samhället och att forskningsanslagen är relativt små”.

Den första utdelningen från Njurfonden har nyligen beslutats och elva erfarna forskare får vara med och dela på en miljon kronor.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 100 000 kronor:

Annette Bruchfeld, Karolinska Universitetssjukhuset. Studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom.

David Berglund, Uppsala universitet. Förbättrad behandling av njurtransplanterade patienter - cellterapi med kroppsegna regulatoriska T celler.

Max Bell, Karolinska Universitetssjukhuset. Kronisk njurskada efter intensivvård i Sverige. En nationell multicenterstudie.

Kerstin Ebefors, Sahlgrenska Akademin. Nytt mål för terapi vid IgA nefrit.

Olof Hellberg, Universitetssjukhuset i Örebro. Effekter av aldosteoronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade.

Martin Eugén Johansson, Lunds universitet. Spridda tubulära celler (SC) driver regeneration vid den humana njurens svar på akut och kronisk skada.

Mei Ling Lim, Karolinska Institutet. Biokonstruerade njurar.

Tomas Lorant, Uppsala universitet. Reparation och skyddande av organ för transplantation.

Eva Nordström, Skånes universitetssjukhus i Lund. Mekanismer bakom blödningar och trombos vid njursvikt-identifiering av biomarkörer.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 50 000 kronor:

Zivile Bèkàssy, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Ny njurspecifik mekanism för komplementaktivering och relevans vid njursjukdom.

Maria Pereira, Uppsala universitet. Diabetes efter transplantation – hur orsakas det av immunsuppressiva medel?

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, 070-718 16 70 eller vice ordföranden professor Bengt Rippe, 046-17 12 47 eller 17 21 55.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401