Inom Östersjöregionen finns en gemensam målsättning om att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Samtidigt finns gemensamma mål om minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Dessa mål kan ibland stå i konflikt med varandra. Projektet COOL Bricks ska därför utveckla gemensamma metoder och strategier som kombinerar varsamma lösningar för hur både målen med energieffektivisering och ett bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan uppnås.

Projektet inleds med förstudier hur nuläget är regionalt och nationellt och vilka erfarenheter som finns, hur fastighetsbeståndet ser ut och vilka lagar och regler som ska följas. Under projektets gång ska pilotprojekt genomföras, nya lösningar tas fram. Den erhållna kunskapen från projektet kommer användas till att förbättra befintliga regionala och nationella verktyg och instrument för byggnation samt utbildning av hantverkare. Projektet ska diskuteras med politiker och lagstiftare för att försöka påverka och främja fortsatt utveckling av energieffektiviseringssatsningar på äldre byggnader.

COOl Bricks ska, förutom att ta fram nya tekniska lösningar samt genomföra och utvärdera pilotprojekt,  även öka kunskapsnivån och utbildning för arkitekter, ingenjörer, hantverkare m.fl. inom området. Man vill ta fram ett helhetskoncept för hur man gör energieffektiviseringsåtgärder i gamla byggnader med kulturvärde och även ta fram förslag för att påverka lagstiftning och styrmedel så att denna typ av åtgärder lättare kan genomföras.

Det är 18 partner från 9 länder runt Östersjön som deltar i projektet.

Svenska deltagare
Stockholms stadsmuseum, www.stadsmuseum.stockholm.se
Riksantikvarieämbetet, www.raa.se
Energikontor sydost, www.energikontorsydost.se
Malmö stad, miljöförvaltningen, www.malmö.se

Övriga deltagande länder
Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Vitryssland.

 

För mer information, kontakta projektledare Daniel Uppsäll, tel: 0470-72 33 35, mob: 0768-61 70 00 daniel.uppsall@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56