Grundskolenämnden har tagit beslut att se över modellen för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov. Modellen ska bli mer effektiv och rättssäker. Även nuvarande bedömningskriterier ska utvärderas.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om nuvarande kriterier för tilläggsbelopp för samtliga skolformer samt att ansvaret för tilläggsbelopp skulle flyttas till dåvarande barn- och utbildningsnämnden från januari 2018. Enligt beslutet skulle också de nya kriterierna utvärderas under 2020.

Utifrån detta har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en utredning av nuvarande modell för tilläggsbelopp under våren 2020. Förstudien visar på vad grundskolenämnden behöver utreda vidare.

Beslut om utvärderingar
Utredningen visar att det finns behov av att förändra nuvarande modell för tilläggsbelopp. Bland annat rekommenderas förändringar av nuvarande ansökningsprocess, en översyn av kriterierna för bedömning.

Mot bakgrund av slutsatserna i utredningen har grundskolenämnden beslutat att ge i barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag att:

  • utvärdera nuvarande modell för tilläggsbelopp och utarbeta förslag på en ny rättssäker och effektiv modell
  • utvärdera och eventuellt revidera nya förslag på bedömningskriterier för tilläggsbelopp
  • göra en jämställdhets- och barnkonsekvensanalys

Resultaten ska redovisas för grundskolenämnden senast vid sammanträdet i mars 2021.

– Grundskolenämnden ser allvarligt på de olika signaler som kommit. Vi är redo att göra de förändringar och förbättringar som krävs för att öka rättssäkerheten med särskilda stödinsatser så att såväl elever, vårdnadshavare och medarbetare ska känna sig trygga i vad som gäller, säger Mona Kanaan (S) som är ordförande i grundskolenämnden.

Bakgrund
Barn och elever med särskilda behov har rätt till särskilt stöd enligt skollagen. Resurser för det särskilda stödet ska dels vara inkluderat i förskolans och skolans så kallade grundbelopp och förskolor och skolor ska anpassa sin verksamhet efter behoven hos barn och elever.

För elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen utöver grundbeloppet betala ut ett tilläggsbelopp som ska täcka ersättning för exempelvis anpassning av lokaler, assistentstöd och andra extra ordinära stödåtgärder. Rektor ansöker om tilläggsbelopp. Inför beslut om tilläggsbelopp görs individuella prövningar. Omfattningen på tilläggsbelopp är kopplat till elevens behov.


För mer information, kontakta:
Mona Kanaan (S), ordförande grundskolenämnden
mona.kanaan@eskilstuna.se, 070-086 65 22

Thomas Åkerblom, kvalitetschef 
thomas.akerblom@eskilstuna.se, 016-710 22 96Ämnen

Skola


Kontakt