Eskilstuna kommun tillsammans med kommuner från Norge och Island i ett nordiskt forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården.

Eskilstuna kommun ingår i ett nordiskt forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården. Ett resultat av forskningen är utbildningen Låt oss prata! som startar våren 2021.

Under de senaste två åren har Eskilstuna kommun, tillsammans med kommuner från Norge och Island, deltagit i ett nordiskt forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården. Syftet med projektet har varit att utveckla ett nätverk för att medvetandegörande och arbeta förebyggande kring sexuella trakasserier.

– Det arbetsmaterial som tagits fram i samband med projektet är ett gott exempel på hur det med enkla medel går att systematiskt arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Vi vill att andra förvaltningar och bolagen inom koncernen ska bli inspirerade och att detta ska fungera som ett gott exempel för andra arbetsplatser verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, säger Sofie Tenser, utvecklare inom området kvinnofrid.

Stort mörkertal

Efter #metoo framkom att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem med ett stort mörkertal, inte minst i arbetslivet. En av de sektorerna som inte uppmärksammades i samma utsträckning var vård- och omsorg. Verksamheten är komplex och sexuella trakasserier kan förkomma mellan anställda, mellan brukare samt mellan anställda och brukare. Dessutom finns anhöriga som kan utsätta och utsättas. Därför finns det ett stort behov av att uppmärksamma sexuella trakasserier inom vården.

Med sexuella trakasserier menas alla typer av oönskade sexuella beteenden, anspelningar och handlingar som kränker individens värdighet och integritet, särskilt om beteendet resulterar i en hotfull, nedvärderande eller förolämpande situation. Handlingen kan vara verbal, icke verbal eller fysisk.

– Alla kan utsättas för sexuella trakasserier och det utövas av både män och kvinnor, men att vi väljer att uppmärksamma detta just nu är en del av kampanjen Time’s up för att sätta fokus på det våld som till största delen utövas av män men som drabbar kvinnor oproportionerligt hårt, säger Sofie Tenser.

Kampanjen samlas under hashtagen #timesupeskilstuna och på eskilstuna.se/timesup.

Minska riskerna för utsatthet

Det nordiska forskningsprojektet har innehållit såväl intervjuer med bland annat chefer och fackliga representanter som en enkät som besvarats av personal på Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Arbetet resulterade i tre forskningsrapporter. Information från rapporterna har använts för att ta fram ett utbildningsmaterial samt flyers och affischer. Utbildningsmaterialet kallas ”Låt oss prata”. Det innehåller information om vad sexuella trakasserier är, var den som är utsatt kan vända sig, vanliga anledningar till att vi inte pratar om sexuella trakasserier samt uppmaningar om att prata om det.

– Genom att delta i detta projekt har vi både fått och bidragit med viktiga lärdomar. Att vi nu även har fått tillgång till utbildningsmaterialet Låt oss prata ger så mycket mer tyngd i dessa frågor. Det ska vara känt av alla att detta är ett beteende som aldrig accepteras och man ska alltid veta vart man ska vända sig vid utsatthet. Under våren 2021 ska alla chefer på vård- och omsorgsförvaltningen gå igenom materialet med sina medarbetare och det är viktigt att frågan hela tiden hålls aktuell så att vi minskar risken för att någon blir utsatt, säger Anette Nordin, HR-konsult.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet och ladda ner rapporterna.

Följ kampanjen Time’s up på Eskilstunas hemsida eller genom hashtagen #timesupeskilstuna.

För mer information, kontakta

Sofie Tenser, utvecklare kvinnofrid
sofie.tenser@eskilstuna.se, 072-97 77 643


Bakgrund

Av forskningsrapporten framgår det att några huvudskäl rapporterades som anledningar till att anställda inte talar om erfarenheter eller observationer av sexuella trakasserier:

  • En vanlig anledning som uppgavs var att det inträffade inte betraktades som tillräckligt allvarligt för att lyftas.
  • Det är också vanligt att tänka att brukaren inte kan hållas ansvarig för handlingen och att det känns för omständligt att ta tag i.
  • En del uppgav att sexuella trakasserier betraktas som en accepterad risk med att arbeta med brukare och en del uppgav att de inte pratar om situationer som uppstått då de inte vill ställa till med problem.

I Eskilstuna kommuns rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier står att Eskilstuna kommun accepterar inga former av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier och tolererar inte att sådant förekommer i organisationen.
Kontakt