Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag granskat Försäkringskassans tillämpning av 2016 års reform inom underhållsstödet. Granskningen visar bland annat att reformen drabbar de föräldrar som har svårigheter att samarbeta. De föräldrarna riskerar att gå in och ut ur systemet för underhållsstöd vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för både barnet och boföräldern.

Den nya 6-månadersregeln innebär att Försäkringskassan inte längre ska ge fullt underhållsstöd till en förälder och hens barn om den andra föräldern skött sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt under minst sex månader i följd.

Granskningen visar att reformen har bidragit till att antalet barn och föräldrar inom systemet för underhållsstöd har minskat men att vissa föräldrar och barn riskerar att gå in och ut ur systemet om föräldrarna inte kan samarbeta om underhållet.

– Det är förhållandevis få som hittills omfattats av 6-månadersregeln men vi ser att knappt var sjätte förälder har återkommit med en ny ansökan på grund av att den andra föräldern inte har betalat under­hållet, säger Susanne Fahlén projektledare och forskare på ISF.

Om Försäkringskassan bedömt att det finns särskilda skäl kan myndigheten fortsätta att betala ut underhållsstöd. Och granskningen visar att det i huvudsak är hot, våld och allvarliga konflikter som bedömts vara särskilda skäl. De här ärendena kommer att prövas på nytt tidigast 6 månader senare om den andra föräldern återigen skött sina betalningar till Försäkringskassan prickfritt.

ISF anser att 6-månadersregeln inte alltid är lämplig i de återkommande ärenden där Försäkringskassan redan inledningsvis har bedömt att det finns särskilda skäl för fortsatt rätt till underhållsstöd.

– I fall där det rör sig om hot och våld är det troligt att dessa problem inte upphört efter så kort tid som sex månader, säger Susanne Fahlén.

ISF anser att sådana ärenden inte borde vara aktuella för en ny prövning av rätten till underhållsstöd var sjätte månad.

– Det här skapar en ekonomisk osäkerhet för både barnet och boföräldern och leder dessutom till mer administration för Försäkringskassan, säger Susanne Fahlén.

Rapportens titel

Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet, ISF Rapport 2019:7

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Susanne Fahlén, projektledare för granskningen,
tel. 08-58 00 15 32.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf. generaldirektör,
tel. 08-58 00 15 01.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00