Det finns 25 starka skäl till att Sveriges regering behöver säga nej till det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna. Det visar en sammanställning som Jordens Vänner nu lägger fram i samarbete med Latinamerikagrupperna och La Via Campesina Sverige – NOrdbruk. Att det motverkar Parisavtalet är ett av skälen. Att det legitimerar de anlagda bränder och övergrepp som hotar Amazonas ekosystem och urbefolkning är ett annat.

Människorättskränkningar, upptrappning av klimatförändringarna, miljöbrott och ökad straffrihet. Det är vad ett handelsavtal mellan EU och Mercosur skulle betyda i praktiken. Tillsammans med miljö- och människorättsorganisationer i både Europa och Sydamerika är Jordens Vänner starkt kritiska till den föreslagna överenskommelsen som syftar till att underlätta handel mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.

Jordens Vänner lämnade i augusti in ett dokument till Kommerskollegium med 25 skäl till varför Sverige bör avstå från att underteckna handelsavtalet. Nu offentliggörs dokumentet som bland annat hänvisar till kraftigt ökad risk för avskogning i Amazonas, förlust av biologisk mångfald samt ett försvagat jordbruk – i Sverige och i Latinamerika.

– Om Sveriges regering säger ja till handelsavtalet legitimerar man också de anlagda bränderna och våldet mot ursprungsbefolkningen och miljöaktivister i Amazonas. Övergreppen i Amazonas handlar om kommersiella intressen som vill utöka markarealen för boskapsuppfödning och foderodlingar, alltså precis den exportsektor som Brasiliens president Bolsonaro vill ska öka med handelsavtalet, säger Mikael Sundström, Jordens Vänners ordförande.

Genom att bidra till ökade utsläpp och miljöförstöring skulle handelsavtalet även minska möjligheterna att uppfylla Parisavtalets mål och Agenda 2030:s globala mål. Rebeca Borges, internationell programhandläggare på Jordens Vänner, säger såhär:

– Som flera gånger förr ser vi ett förslag på handelsavtal som är detaljreglerat när det gäller handeln, men betydligt fluffigare när det gäller miljöhänsyn och mänskliga rättigheter. Samtidigt är utvecklingen av internationell rätt gällande storföretags ansvar för mänskliga rättigheter svag och baseras fortfarande på frivilliga åtgärder och icke-verkställighet (dessutom ställer sig inte Sverige och andra rika länder bakom FN:s bindande avtal för storföretag och mänskliga rättigheter). Vår bedömning är att det kommer att bli mycket svårt att driva några juridiska processer utifrån de ”ambitioner” på miljöområdet som återfinns i avtalet, vilket i praktiken innebär att människor och miljö kommer att påverkas samtidigt som ingen kan ställas till svars för skador.

Jordens Vänner ser att det behövs mer samarbete för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet, men att det måste vara transparent, inkluderande och aktivt stötta engagemang från civilsamhället och dem som påverkas mest av avtalets implementering. I Europa har 1,7 miljoner personer ur civilsamhället tagit ställning mot avtalet genom en namninsamling. Jordens Vänner menar att regeringen behöver överväga dessa skäl i sitt beslutsfattande och avstå från att underteckna avtalet. 

 

Kontaktperson: Rebeca Borges, jurist och internationell programhandläggare på Jordens Vänner, specialiserad på frågor om land-grabbing och storföretags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, rebeca@jordensvanner.se, 0725-851320Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt