Bioenergi är nära förknippat med sydöstra Sverige och regionen är ledande i Europa med en andel av bioenergi på knappt 50 % av all energianvändning.

Inom EU-projektet BioEnArea, som nu är halvvägs genomfört, utvecklas regionala och lokala bioenergiplaner där framtida potentialer och möjligheter värderas. Vidare så byggs nätverk och kunskap för biogas och inte minst så sprids kunskaperna till andra regioner och beslutsfattare samt branschfolk inom bioenergiområdet över Europa. Det strategiska arbete som gjorts med bioenergi i regionen, bland annat inom Bioenergigruppen i Växjö, är en av de viktiga framgångsfaktorerna som nu gör att många länder i Europa vänder sig hit för inspiration och vägledning.

Den 6-8 mars möts ett trettiotal deltagare från de fem europeiska projektpartnerna i Växjö för seminarier och studiebesök i länet. Bland annat får man besöka Sundet i Växjö för att se biogasanläggningen och Ljungby energi där avfall bränns och blir till värme och el.

Se program för projektmötet. Välkomna att delta i hela eller delar av programmet.

Eftersom regionen ligger långt framme i utvecklingen så finns ett stort tryck från andra länder att komma hit och se hur vi har lyckats inom bioenergiområdet. Estland visar nu stort intresse, de har skogsmarker som liknar vår situation i sydost, och landet är på väl frammarsch för att utveckla sin bioenergi. Många europeiska länder har potential för bioenergi, men man är inte lika långt framme i sitt strategiskta arbete med att nyttja alla delar av biomassan på ett systematiskt sätt. Vi har till exempel system för hur vi tar tillvara restprodukter vid avverkning som i andra länder går till spillo. Vi har politiska beslut på att öka andelen värmeproduktion baserad på biomassa och ett nära samarbete om forskning och utveckling med universiteten.

Om ni avser närvara eller vill ha ytterligare information, kontakta
Hans Gulliksson på 070-620 83 03 eller hans.gulliksson@energikontorsydost.se.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56