Nästa vecka är det den Europeiska Dyslexiveckan. På ett 60-tal platser runt om i Sverige ordnas föreläsningar, öppna hus, bokbord och utställningar för att uppmärksamma läs-, skriv- och räknesvårigheter. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”.

Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn vill under årets dyslexivecka lyfta några insatser som är vitala för att vända utvecklingen i skolan till det bättre.

Kunskap och kvalitet är en grundförutsättning för att ”Rätten att läsa” ska fungera i praktiken för alla elever. Tyvärr sätter bristande grundutbildning, bristande fortbildning, ointresse från skolledning och brist på resurser käppar i hjulet för lärarna i klassrummen. Inför Dyslexiveckan har Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn gemensamt lyfta några insatser som är vitala för att vända utvecklingen i skolan till det bättre:

  • I varje klassrum finns i snitt minst en elev med läs- och skrivsvårigheter. Därför måste varje lärare ha grundläggande kunskaper.
  • Lärarutbildningarna måste lära ut hur man anpassar undervisningen för dessa elever.
  • Rektorsutbildningen måste innehålla moment om hur man organiserar skolans verksamhet så att dessa elevers behov kan tillgodoses.
  • Lärare som inte har tillräcklig grundkunskap måste erbjudas fortbildning i hur man anpassar sin undervisning.
  • Varje skolhuvudman och skola måste upprätta en handlingsplan som omfattar tidig upptäckt, personalkompetens, alternativa lärverktyg och specialpedagogiska resurser.
  • Screening av samtliga elever måste göras för att tidigt finna elever i riskzonen.
  • Alternativa lärverktyg – hjälpmedel och inlästa läromedel - måste finnas och kunskap om hur de används garanteras, exempelvis genom Skoldatatek.
  • Specialpedagogiska resurser måste finnas i tillräcklig omfattning för de elever som har stora problem.

Vill du veta vad som händer nära dig? Besök www.dyslexi.org


Bifogade filer

 Dyslexiveckan 2015Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780