De flesta tror att kommunen ansvarar för allt hushållsavfall. Det visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Avfall Sverige.

Bland de tusen personer som intervjuats trodde knappt hälften att de visste vem som ansvarar för att ta hand om deras avfall. Bland de som säger sig veta menar 53 procent att det är kommunen som ansvarar för allt, även för återvinning av förpackningar och tidningar. Bäst kännedom om producentansvaren var det för elavfall och batterier, där 18 respektive 16 procent visste vem som ansvarar.

Att Sverige återvinner drygt 98 procent av hushållssoporna som energi eller material kom som en överraskning för de flesta. Bara var tionde svarade rätt här. Två av tre tror att vi återvinner omkring hälften.

Graden av nöjdhet varierar vad gäller servicen kring sophanteringen. Mest nöjd är man med hämtningen av de vanliga soporna, de som läggs i soppåsen. Längs ner på skalan hamnar servicen kring farligt avfall, där knappt hälften säger sig vara nöjda.

Det som sorteras ut minst är matavfall.

– Det är inte så konstigt, eftersom kommunerna står mitt uppe i att bygga ut matavfallsinsamlingen, säger Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige. Idag samlar 154 kommuner in matavfall, men ytterligare ett 60-tal planerar att införa sådan insamling. Det är ett arbete som tar tid.

Trots att kunskapen om sopsortering ökar och att andelen som får information ökar, så minskar andelen avfall som sorteras. Skälet till att man låter bli att sortera förpackningar och tidningar är framför allt de långa avstånden till insamlingsbehållarna. 

– Mot bakgrund av hur viktigt flertalet tycker det är för miljön med såväl materialåtervinning och energiåtervinning, är det häpnadsväckande att inte en högre andel sopsorterar, säger Anna-Carin Gripwall.

Såväl materialåtervinning, energiåtervinning som att minska mängden avfall är mycket viktigt för medborgarna, allra mest viktigt för kvinnor. Nästan alla tycker att det är viktigt att mängden avfall minskar till förmån för miljön.

Undersökningen genomfördes av GfK i februari 2011. Detta är tredje attitydundersökning Avfall Sverige gör, se också 2007, 2009. Resultaten mellan undersökningarna är tämligen likstämmiga.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20