Inventering av flodpärlmussla. Fotograf/Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Varje sommar och fram till hösten har Länsstyrelsen många anställda ute i skog och mark för olika sorters fältarbeten. Det rör sig om inventering av olika växter och djurarter, restaureringar och underhållsarbete, återställning av naturmiljöer till provtagningar och olika undersökningar. Insatserna fungerar bland annat som underlag för miljöövervakning och vattenförvaltning eller för att beskriva miljötillståndet och för att följa arters och naturmiljöers förändringar över tid.

– Ännu en omfattande fältsäsong har dragit igång nu där våra säsongsanställda åker runt hela länet för olika arbeten ute i skog och mark, så det är möjligt att ni träffar på någon av vår personal på olika platser i Västerbotten. Stanna gärna och fråga om arbetet som pågår! säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef vid miljöanalysenheten.

Här listas ett urval av de fältaktiviteter som kommer pågå under sommaren:

 

Vattenkemiprovtagning i Interreg-projektet KLIVA

Provtagning av vattenkemin i Hertsångersälvens avrinningsområde där underlaget kommer att användas för att modellera metalltransporten i avrinningsområdet. Det är ett delmoment i projektet KLIVA där vi bland annat ska använda hydrologiska modeller för att visa hur vattenbalansen fungerar och hur påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat.

Provtagningarna kommer göras i Granån, Flarkån, Lillån, Kålabodaån, Vebomarksån, Hertsångerälven i Robertsfors kommun.

Kontaktpersoner: Tobias Eriksson och Amanda Löfdahl

Restaurering av vattendrag i Samverkansprojekt Rickleån

Från och med 1 augusti kommer Stenträskbäcken och Krokträskbäcken restaureras genom att lägga tillbaka sten och block. Vi kommer även att anlägga lekbottnar genom att tillföra grus med hjälp av bland annat helikopter. Arbetet görs i Norsjö och Skellefteå kommun

Kontaktperson: Mattias Sundqvist

Inventering av fjällvegetation

Länsstyrelsen inventerar växter på fem höga fjälltoppar i Västerbotten för att följa effekter av ett förändrat klimat. På hög höjd lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tydliga förändringar. Ett av fjällen inventeras varje år och i år är det dags för Virisfjället i Storumans kommun. Vi återkommer varje år till samma ytor och samlar bland annat in information om vilka arter som växer där och hur stor del av ytan de växer på. 

Kontaktperson: Lotta Ström

Restaurering av Lögdeälven med biflöden inom EU-projektet ReBorN-LIFE

Lögdeälvens avrinningsområde har historiskt nyttjats för flottning vilket innebär att vattendraget har rensats kraftigt på block och sten för att underlätta timmertransport från inland till kust. Nu återställer vi viktiga livsmiljöer till så likt naturligt ursprung som möjligt till förmån för bland annat lax, utter och flodpärlmussla. Arbetet bedrivs dels maskinellt med grävmaskin i större delar av vattendraget men även manuellt med återställande av lekbottnar i mindre bäckar. Vi kommer också att återställa lekbottnar med grustillförsel i Lögdåns huvudfåra med hjälp av helikopter.

Arbetet kommer genomföras på följande platser:

Nordmalings kommun: Hyngelsböle, Stockbäcken.

Bjurholms kommun: Röttjärnbäcken, Stor-bjurvattsbäcken, Storsjöbäcken, Strömbäcken.

Åsele kommun: Utloppet Lögdasjön/Lögdån, Nordanås, Bastuberget/Lögdåkullen, Norrfors, Storbäcken, Alskabäcken, Kroknorsbäcken

Kontaktpersoner: Robert Ström, Joakim Nilsson

Läs mer på ReBorN LIFE:s webbsida

Uppföljning av restaureringsåtgärder i ReBorN-LIFE

Utöver restaureringsåtgärder pågår också utvärdering av återställningens effekter. I detta fallet utförs elfisken för att inventera förekomst av flodpärlmusslans glochidielarver på öring och lax. Arbetet kommer göras i Lögdeälvens huvudfåra samt ett antal biflöden, från Nordmaling upp till Lillögda.

Kontaktperson: Ruth Nordlund

Restaurering av vattendrag i Kultsjödalen

Fortsättning av det manuella arbetet med lekbottnar för öring i övre Gäddbäcken i tidigare restaurerade sträckor. Det kommer läggas ut grus med helikopter i övre Stalonbäcken och stödåtgärderder görs för mussla liknande det som gjordes 2018, det vill säga kar med könsmogna musslor och öring 0+ tillsammans. Sedan släpps öringen ut med glochidier (larver från flodpärlmussla) på gälarna. Detta görs på tidigare restaurerade sträckor i Dainabäcken, och även där görs det utlägg av grus med helikopter.

Kontaktperson: Magnus Lindberg

Bottenfaunaprovtagning

Fältarbete med bottenfaunaprovtagning genomförs från och med mitten av maj och pågår fram till mitten av juni. Arbetet avslutas på Njakafjäll.

Vi sparkar i kalkade vattendrag enligt metod M42 som en del i kalkeffektuppföljningen. Dessutom sparkar vi ett tiotal referenslokaler som förutom att de utgör referenser till de kalkade lokalerna, ingår i den regionala miljöövervakningen. Totalt sparkar vi ca 60 lokaler.

Kontaktperson: Jonas Gustafsson

Smågnagarinventering

Varje år under veckorna 26 och 34 genomförs inventering av smågnagare i Ammarnäs. Inventeringen sker längs med fem fångstlinjer och inom varje linje finns nio större fasta provrutor utlagda. Smågnagare är mycket viktiga i en rad näringskedjor då de utgör basföda för rovviltet och har stor betydelse för den biologiska mångfalden av ugglor, rovfåglar, och rovdäggdjur som exempelvis fjällräv.

Miljöövervakningen är viktig då den ger bakgrundsdata för tolkning av populationsförändringar hos bland annat rovviltet. Antalet smågnagare i norra Sverige varierar kraftigt från år till år med beståndstoppar vart tredje eller fjärde år, så kallade sorkcykler. År med riklig förekomst av smågnagare gynnar indirekt andra alternativ bytesdjur för rovviltet som exempelvis skogshare och ripa. Smågnagarövervakningen utgör också en viktig indikator för att upptäcka eventuella förändringar av miljön.

Kontaktperson: Erik Owusu-Ansah

Elfiske

Första veckan i juli påbörjas elfiskesäsongen som pågår till i början av september. Förhoppningen är att hinna elfiska 130 lokaler, det vill säga specifika platser i vattendrag. De flesta lokaler ingår i kalkeffektuppföljningen och, liksom med bottenfaunaprovtagningen, tillhör en del lokaler miljöövervakningsprogrammet samtidigt som är referens till kalkeffektuppföljningen.

Kontaktperson: Mats Norberg

Nätfiske

Nätprovfiske bedrivs inom ramen av miljöövervakningsprogrammet och kalkeffektuppföljning med samma metodiken. Nät läggs ut på samma platser och samma riktning som tidigare år. Antal nät som läggs ut är beräknat på sjöns yta och djup och ska spridas jämt mellan olika djupintervaller. Fisk mäts och vägs, samt skickas till analys för tungmetaller och miljögifter om sjön också ingår i miljögiftövervakningsprogrammet. Miljöövervakningssjöar provfiskas vart tredje år medan kalkade sjöar med ca 10 års intervall. Årets provfiske i kalkade sjöar innehåller mest sjöar som provfiskades senast 2007.

Kontaktperson: Darius Strasevicius

Utterinventering

Årliga inventeringar bedrivs under augusti-oktober där fyra inventeringsplatser besöks. Under årets inventering görs återbesök på platser som inventerats 2015 och är framslumpade i hela Västerbotten. Varje inventerings punkt är en bro eller trumma över vattendrag där övergången kontrolleras samt ca 50 meter uppströms och nedströms på båda sidor av vattendraget.

Under inventeringens gång söker man spillning och spår efter utter och mink. Under inventeringen noteras förekomst av utter, mink och andra djur såsom bisamråtta, bäver, vattensork och hermelin/vessla. Dessutom samlas data om födoval av utter. Syftet med inventeringen är att följa utbredning och populationsdynamiken av utter och mink.

Kontaktperson: Darius Strasevicius

Inventering av flodpärlmusslor

Den starkt hotade flodpärlmusslan finns i ett 70-tal vattendrag i länet och inventeras årligen inom Länsstyrelsens miljöövervakning. Under 2020 kommer elva vattendrag kartläggas. Syftet är att fastställa populationernas status och dess trendutveckling över tid samt att beskriva livsmiljöerna och deras förändring över tid samt påvisa eventuell påverkan som kan utgöra hot mot flodpärlmusslan och dess fortsatta överlevnad. Delprogrammet ger också underlag till biologisk uppföljning av genomförda åtgärder som exempelvis kalkning av försurade vattenmiljöer, biotopåterställning av påverkade vattendrag och borttagande av vandringshinder. Arbetet genomförs i Nordmaling, Skellefteå, Bjurholm, Åsele, Vilhelmina, Vindeln, Sorsele och Robertsfors.

Kontaktperson: Tommy Vennman
 

Mer information och karta över ett urval av årets fältarbeten finns på Länsstyrelsen Västerbottens webb här.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41