Vart tionde hushåll i Sverige lämnar inte in sitt farliga avfall på kommunens insamlingsställen. Istället kastas det farliga avfallet i soppåsen tillsammans med vanligt hushållsavfall eller åker i avloppet.

Det medför att minst 4 000 ton farligt avfall varje år inte kan omhändertas på rätt sätt. Det utgör en risk både för människor och miljö. Nu inleds därför en nationell kampanj för att allt farligt avfall ska lämnas in.

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen, exempelvis målarfärg, lacker, oljor, mobiltelefoner, batterier, elektriska eller batteridrivna leksaker, lösningsmedel och medel mot ogräsbekämpning. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt hälsofarliga. Dessutom kan ämnen med miljöfarliga egenskaper orsaka skador i miljön lång tid framöver.

Alla hushåll har produkter hemma som resulterar i farligt avfall. En undersökning visar att ca 10 procent av alla hushåll endast lämnar in en del eller inget som farligt avfall. Främst gäller det hushåll med medlemmar i åldrarna 20–34 år.

Farligt avfall har egenskaper som gör att det måste hanteras separat och med försiktighet – och inte blandas med annat avfall. Farligt avfall hör inte hemma i kretsloppet.

Sveriges kommuner ansvarar för insamling och omhändertagandet av allt avfall från hushållen, inklusive det farliga avfallet. Hushållen ska sortera sitt farliga avfall och lämna in det på kommunens särskilda insamlingsplatser.

År 2004 samlade kommunerna in knappt 26 000 ton farligt avfall från hushållen (kemikalier, batterier). Tillkommer insamlingen av elavfall som uppgick till knappt 110 000 ton 2005. Emellertid finns det mer att göra.

Det är oerhört viktigt att alla förstår vikten av att sortera ut och samla in farligt avfall och att alla förstår att vars och ens handlingar gör skillnad. Varje insamlat gram spelar roll! Därför inleder RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen, nu en större informationskampanj riktad till framför allt Sveriges hushåll.

Genom att uppmuntra till engagemang och få människor att se sin del i helheten vill RVF lyfta fram Sveriges största miljörörelse. Alla som ser till att det farliga avfallet hamnar rätt är delaktiga i denna rörelse – hushållen som lämnar in, kommunerna som tar emot och behandlar det och företagen som återvinner eller behandlar det.

Lämna ditt farliga avfall till kommunens insamling så vet du att det tas omhand på rätt sätt!

Lä mer på www.avfallsverige.se eller www.rvf.se.

För mer information och bildmaterial, kontakta:
Jessica Christiansen, RVFs utredare Farligt avfall, tfn 040-35 66 18
Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, 040-35 66 08, 070-662 61 28.

RVF står för Svenska Renhållningsverksföreningen och är branschorganisation för svensk avfallshantering. Medlemmar är alla Sveriges kommuner. Vi är 9 000 personer som samarbetar med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges största miljörörelse.

RVF är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20