Den internationella flyktingkrisen är inte över, men det har blivit svårare att ta sig till Sverige. –Vi ser varje dag hur människor tar sig från Turkiet till Grekland eller över havet till Italien, men de når inte Sverige just nu, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.Efter höstens historiskt stora antal asylsökande kvarstår dock stora utmaningar både för Migrationsverket och för resten av samhället.


Enligt UNHCR har tre gånger så många människor tagit sig över Medelhavet hittills 2016 än under samma period 2015. Drivkrafterna att söka skydd i Europa har alltså inte minskat, men det har blivit betydligt svårare att ta sig till norra Europa och Sverige.

–Det som gör det så svårt för asylsökande att ta sig igenom Europa nu är främst att västra Balkanrutten är helt stängd, och EU:s nya överenskommelse med Turkiet, säger Mikael Ribbenvik. De här kontrollåtgärderna gör att vi nu tror att färre människor kommer till Sverige i år för att söka asyl.

Troligt med färre asylsökande 2016
I februari meddelade Migrationsverket stor osäkerhet i prognosen, och presenterade tre scenarier till grund för beräkningarna. Även denna gång bygger beräkningsalternativen på scenarier, och de rör sig nu mellan 40 000 och 100 000 asylsökande, med ett planeringsscenario på 60 000 asylsökande. Det så kallade beredskapsscenariot på 100 000 asylsökande är inte just nu det mest troliga alternativet, men kan inte heller räknas bort helt.

–Det ser just nu ut som om effekterna av EU:s och enskilda medlemsländers kontrollåtgärder håller i sig en tid, och att färre asylsökande därför kommer att nå Sverige i år, säger Mikael Ribbenvik. Vi kan dock inte helt räkna bort möjligheten att kontrollåtgärderna faller, eller att något annat oväntat sker, så att människor återigen kan ta sig genom Europa.

I planeringsscenariot på 60 000 asylsökande 2016 antas vägarna genom Europa öppnas upp något jämfört med nu, och de asylsökande antas också oftare använda andra resvägar än västra Balkanrutten. Antalet asylsökande ökar i det här scenariot under andra halvan av året, men inte alls lika mycket som i höstas.

Kostnaderna på migrationsområdet beräknas också bli mindre än tidigare beräknat, i och med att färre människor antas söka asyl i Sverige 2016. Det totala anslaget beräknas nu till 54,7 miljarder, vilket är 6,4 miljarder mindre än i förra prognosen. Detta beror främst på att färre personer antas vara inskrivna i mottagningssystemet under året.

Stora utmaningar efter historisk höst
Trots att höstens akuta situation i mottagningssystemet har förbättrats under våren kommer effekterna från hösten 2015 att påverka asylsystemet under flera år framöver. Migrationsverket har just nu 170 000 personer inskrivna, varav drygt 140 000 väntar på ett beslut i sitt asylärende, och de behöver sina dagliga behov tillgodosedda under tiden som deras asylärenden prövas.

Migrationsverket kraftsamlar nu för att öka antalet avgjorda asylärenden under året, och planerar att avgöra fler ärenden 2016 än något tidigare år. Detta görs bland annat genom att olika team specialiserar sig på ärenden från särskilda länder och genom att man anpassar asylprocessen för att passa ärendetypen bättre. Även om effektiviteten ökar i asylprocessen så väntas de genomsnittliga handläggningstiderna fortfarande öka ytterligare innan de minskar.

Kommuner, myndigheter och övriga samhället står också inför utmaningar, både rörande de asylsökande som får stanna i Sverige och dem som får avslag. Antalet överklagade asylärenden kommer att öka de närmsta åren, och även antalet människor som behöver återvända. Samtidigt behöver samhället skapa långsiktiga förutsättningar för etablering för dem som får stanna i Sverige.

Migrationsverkets prognos april 2016Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.