Coronapandemin har bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året. Det visar länsstyrelsernas rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.

Situationen sämre för äldre
Länsstyrelserna bedömer även att betaltjänstsituationen för äldre har försämrats ytterligare under året. Det beror framförallt på den fysiska distanseringen under pandemin och att möjligheten att betala med kontanter har försämrats. Samtidigt verkar den digitala delaktigheten ha fått en skjuts framåt under året.

Ökad tillgång och ökad kunskap
För att öka tillgången till grundläggande betaltjänster ger länsstyrelserna idag statligt stöd till 50 betaltjänstombud runt om i landet. Ett ombud kan till exempel vara en lokal dagligvarubutik där man kan ta ut kontanter, betala räkningar eller där företag och föreningar kan sätta in dagskassan.

Flera länsstyrelser bedriver även regionala informations- och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur man använder digitala betaltjänster. Med anledning av pandemin har dock många aktiviteter fått ställas in eller planeras om. När det varit möjligt har utbildningarna genomförts digitalt. Länsstyrelserna har även tagit fram filmer och informationsbroschyrer som visar hur man kommer igång med digitala betalningar.  

För mer information, kontakta:

Gustaf Forsberg
Regional samordnare grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 77
gustaf.forsberg@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04