Antalet organdonationer är fortfarande mycket lågt enligt statistik för första halvåret 2013. Håller den negativa trenden i sig blir antalet donationer under 2013 betydligt färre än i fjol. Trots att donationsviljan är den högsta I Europa ligger Sverige långt efter de övriga länderna, inklusive Norge.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger att det är allvarligt att vi har så få donationer i Sverige. Orsaken beror på bristande engagemang, ofullständigt organisation och för få intensivvårdsplatser. Gällande lagstiftning och regelverk inom området skapar osäkerhet hos personalen vid sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Håkan Hedman hoppas att den statliga donationsutredningen som leds av Anders Milton ska komma med konstruktiva förslag som leder till fler organdonationer.

Det råder stora regionala skillnader inom landet. Både Uppsala- och Västra Götalandsregionen kan uppvisa höga siffror som är jämförbara med Norge, medan exempelvis Stockholm och Sydöstra Sverige som har stora universitetssjukhus ligger långt under. Håkan Hedman menar att sjukvårdspolitikerna i Stockholm och Östergötland bär ansvaret och därför omgående behöver göra åtgärder som vänder trenden.

Det låga antalet donationer i Stockholm avspeglar sig i antalet njurtransplantationer.  Endast 37 njurtransplantationer har hittills i år utförts vid Karolinska viket kan jämföras med Akademiska i Uppsala som utfört 55, trots ett mindre befolkningsunderlag. Håkan Hedman säger att det är tråkigt
för de njursjuka som går i dialys och som behöver vänta i flera år på en transplantation. Fler njursjuka, bland annat äldre, skulle sannolikt accepteras för transplantation om det donerades fler organ hävdar Håkan Hedman.

Njurförbundet vill att Socialstyrelsen utreder skillnaderna i väntetider för njurtransplantationer mellan
de fyra transplantationsenheterna samt förutsättningarna för en gemensam nationell väntelista. En enda nationell väntelista för njurtransplantationer kan vara en väg att uppnå mer jämlik njurvård anser Njurförbundet.

FAKTA:

  • 800 personer väntar f.n. på ett nytt organ, varav nära 700 väntar på en ny njure. 
  • Drygt 4 000 njursjuka saknar njurfunktion och har dialysbehandling. 85 procent av dessa är hänvisade till dialys livet ut. 
  • Drygt 5 000 svenskar lever med en transplanterad njure, flera av dessa sedan mer än 30 år. 
  • Den första njurtransplantationen i Sverige utfördes 1964. 
  • Varje njurtransplantation sparar flera miljoner i minskade kostnader för samhället.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se.

 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401