ChefsJO Elisabeth Rynning Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO kritiserar Finansinspektionen för bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument, något som bl.a. kunnat påverka handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn.

Med anledning av vad som angavs i artiklar i Svenska Dagbladet, om att Finansinspektionen skulle ha manipulerat dokument innan de lämnades ut till tidningen, beslutade chefsJO Elisabeth Rynning att utreda det inträffade i ett särskilt initiativärende.

JO har granskat sex undersökningsärenden hos Finansinspektionen och konstaterar både brister i dokumentationen och att myndigheten i flera avseenden inte följt sina interna riktlinjer.

­– Jag finner det anmärkningsvärt att en statlig tillsynsmyndighet som Finansinspektionen inte i något av de granskade undersökningsärendena till fullo har följt sina egna riktlinjer, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

Genom att Finansinspektionen på ett antal punkter inte har följt sina fastlagda rutiner och inte dokumenterat beslut på angivet sätt, har det varit svårt att följa ärendenas handläggning. Bristerna försvårar extern granskning av myndigheten och allmänhetens insyn i handläggningen. Enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen kan det i vissa fall vara avgörande om ett ärende anses slutbehandlat eller ej. I samtliga av de sex granskade ärendena finns otydligheter om när respektive ärende avslutades.

– Dessa oklarheter kan ha medfört att det inte varit möjligt för en utomstående att dra några slutsatser om huruvida vissa handlingar i ärendet var allmänna eller inte. Bristerna har enligt min mening medfört en risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten. Finansinspektionen förtjänar även av detta skäl kritik för de nämnda bristerna, säger Elisabeth Rynning.

Finansinspektionen har i sitt remissvar uppgett att bristerna i dokumentationen uppstått under en period av hög personalomsättning och att ingen av de personer som inledningsvis arbetade med de aktuella ärendena är kvar hos inspektionen. Det har därför inte varit möjligt att rekonstruera vilka överväganden som kan ha gjorts vad gäller dokumentationen.

– Det är allvarligt att Finansinspektionen inte i efterhand har kunnat ge någon tillfredsställande förklaring till varför avsteg från de interna rutinerna har gjorts i samtliga granskade ärenden. Eftersom syftet med interna styrdokument bör vara att säkerställa en enhetlig och korrekt handläggning vill jag för egen del framhålla att det i situationer med hög personalomsättning bör vara särskilt viktigt att riktlinjerna är tydliga, väl kända och tillämpas i praktiken, avslutar Elisabeth Rynning.

Läs hela JO-beslutet, dnr 8490-2018


För ytterligare information eller vid intervjuförfrågan kontakta Anders Jansson,
08-786 50 98, anders.jansson@jo.seJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98