Det behövs fler bostäder i Eskilstuna och planering och byggnation pågår för fullt.

Detaljplan för del av Vulkanen 3

Ett utvecklingsområde i Eskilstuna centrum är kvarteret Vulkanen vid korsningen Drottninggatan – Rademachergatan. Kvarteret Vulkanen har byggts ut i etapper och etapp 2 är snart klar. I går den 16 november fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanesamråd för ytterligare 60 bostäder i området. Vulkanen 3 är den sista etappen i kvarteret och syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploatering av bostäder än vad nuvarande detaljplan tillåter. Handelslokaler längs Drottninggatan, en minipark och en förskola för totalt 60-80 barn ingår också i planen som ska ut på samråd under slutet av november - december. Detaljplanen beräknas vinna kraft i november 2017.

Nya bostäder i centrala Eskilstuna - Kvarteret Vulkanen. Illustration: White Arkitekter.

Detaljplan för Skiftinge 1:1 m.fl. Handelsområde
Stadsbyggnadsnämnden fattade även beslut om samråd för en detaljplan för handel i Skiftinge. Området närmast E20 i södra delen av Skiftinge har tidigare bestått av butikkomplexet Rondellen och Gårdskälsparken med en stor fornlämning. Planen syftar till att kunna bygga ut handel, främst så kallad volymhandel (inte livsmedel, dagligvaror eller klädbutiker). Sammanlagt kan det bli upp till 29 000 kvadratmeter handelsyta. I planen ingår även ett förbättrat gång- och cykelstråk genom området och i anslutning till övriga Skiftinge.

- Vi har en stor efterfrågan på att bygga i Eskilstuna och det är positivt att vi kan presentera förslag på både nya bostäder och handel, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.


Remiss från kommunstyrelsen – motion - Ombyggnation av vindar till bostäder

Ett annat sätt att skapa fler bostäder är att pröva möjligheten att bygga om vindar till bostäder. Fler och fler ansökningar om ändrad användning kommer in till kommunens bygglovsavdelning som bedömer ansökningarna enligt de krav som ställs i detaljplaner och andra byggregler.  

- Det ökade intresset för att bygga om vindar till bostäder har flera fördelar. Det är ett sätt att skapa mer byggyta för mindre lägenheter, men det kan även vara ett attraktiv boende för de som vill ha något annorlunda, säger Sarita Hotti.

Faktaruta

 • Planuppdrag pågår för att skapa 2500 nya bostäder i Eskilstuna.

 • Antal beslutade bygglov under september 2016: 105 st

 • Totalt antal beviljade bygglov 2016: 842 st

 • Bygglovansökningar enbostadshus hittills 2016: 126 st, jämfört med 60 st 2014 och 128 st 2015.

 • Antal ärenden där man ansöker om att få ändra källare/vindsförråd/förråd till bostäder under de senaste fyra åren:
  2016: 27 ärenden till och med 26 oktober, dvs 10 månader
  2015: 45 ärenden
  2014: 36 ärenden
  2013: 29 ärenden

 • Antal beviljade/avslagna ansökningar de senaste åren:
  2016: 16 beviljade, inga avslagna (till och med oktober).
  2015: 41 beviljade, 1 avslag.
  2014: 33 beviljade, 3 återkallade
  2013: 23 beviljade, 4 avvisade

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun Sarita Hotti, ordförande stadsbyggnadsnämnden 070-086 65 03 eller Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 016-710 77 03.

För praktisk information kontakta kommunikationsstrateg anna.wilhelmsson@eskilstuna.se, 073-950 62 60.

Kontakt