I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 58 till 97 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i Sverige. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Totalt hittades 137 järvföryngringar i Skandinavien, varav 97 av dessa återfanns i Sverige respektive 40 i Norge. Det är i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Värmlands län som fler föryngringar har hittats och det motsvarar en ökning i sex av sju län med järvförekomst i Sverige.

Ökat i Sverige och minskat i Norge
Baserat på de antal föryngringar som hittats under 2015–2017 beräknas den skandinaviska populationen 2017 till 846 vuxna järvar som är ett år eller äldre varav cirka 522 i Sverige vilket är oförändrat jämfört med fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Den svenska delen visar en ökning på fem procent medan den norska delen av populationen visar på en minskning på sju procent jämfört med 2016.

– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Förändring i antalet järvar kan även påverkas av andra faktorer.

– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Urban Johansson.

Gemensamma sätt att räkna
Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Ta del av den tekniska inventeringsrapporten

Ta del av den förenklade inventeringsrapporten

För ytterligare information, kontakta:
Urban Johansson, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 11 33, urban.johansson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63