Sedan lagändringen den 1 mars 2014 delar fler än hälften av föräldrarna på barnbidraget för barn födda efter lagändringen, men många ändrar så att hela barnbidraget betalas till mamman. Lagändringen har inneburit att delar av barnbidragets handläggning blivit mer manuell, komplicerad och tidsödande för Försäkringskassan. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp reformen.

Lagändringen innebär att barnbidraget per automatik delas och betalas ut till båda vårdnadshavarna, till barn födda efter lagändringen, om de inte aktivt väljer en annan lösning. Syftet med den aktuella reformen var bland annat att underlätta för föräldrarna att samarbeta och ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnet.

– För 56 procent av alla barn födda efter lagändringen delas barnbidraget, och för sammanboende föräldrar som fått sitt första barn är andelen ännu högre, knappt 65 procent. När det inte delas är det fortfarande vanligast att mamman är mottagare av barnbidraget, säger Lena Birkelöf som är en av författarna till rapporten.

Det är för tidigt att utvärdera de långsiktiga effekterna av föränd­ringen, men simuleringar som gjorts visar att reformen beräknas öka de genomsnittliga inkomsts­killnaderna mellan mammor och pappor med 3–4 procentenheter när reformen har fått fullt genomslag. Andelen ekonomiskt utsatta bland ensamstående kvinnor med barn folkbokförda i hushållet beräknas också öka något.

– Det finns anledning att återkomma till de mer långsiktiga effekterna när mer tid har förflutit, men i ett samhälle som förväntar sig och vill uppmuntra båda föräldrarna att ta sitt praktiska och ekonomiska ansvar för gemensamma barn är det svårt att ifrågasätta det rimliga i denna reform, säger Maria Hemström-Hemmingsson, ISF:s generaldirektör.

För Försäkringskassan har lagändringen inneburit att hand­läggningen av flerbarnstillägg blivit mer komplicerade och svårare att tillämpa, svårare att förklara för föräldrar samt gett upphov till en omfatt­ande manuell administration. Reglerna om flerbarnstillägg bör därför ses över.

Rapporttitel

Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet?, Rapport   2016:15

Kontaktperson

Lena Birkelöf och Joakim Söderberg 08-58 00 15 12, 08-58 00 15 30.

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00