Pandemin har fortsatt mycket stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Den senaste perioden har antalet patienter med covid-19 varit fler än under förra vårens toppnivåer. Det visar rapporten till styrelsen för februari.

– Våra medarbetare har arbetat intensivt i över ett år för att vårda patienter med covid-19, parallellt med all annan akut vård. Det är en stor ansträngning och det innebär stora kostnader som sjukhuset och regionen kan hantera på kort sikt, med hjälp av statsbidrag. När det gäller förutsättningarna på längre sikt har styrelsen gett Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att redovisa en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans, med sikte på andra halvan av 2022, säger ordförande Gustaf Josefson. ​

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vårdat över 4000 patienter med covid-19 sedan förra året. Smittspridningen i västsverige är hög och antalet patienter med covid-19 ökar långsamt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Just nu vårdas 139 patienter inom slutenvården och 31 patienter inom intensivvården för covid-19. Parallellt bedrivs all övrig vård som inte kan vänta – som till exempel cancervård, förlossningsvård, hjärtsjukvård och strokevård. När det gäller vård som kan anstå så har antalet väntande över 90 dagar till både första besök och behandling ökat med drygt 2000 patienter jämfört med samma period föregående år.

– Det är ett mycket stort behov av covidvård, och vi ser att det snarare ökar än minskar. Det tär på våra medarbetare som behöver återhämtning för att kunna ta hand om det uppdämda vårdbehovet. Inför påsken vill vi se en minskad smittspridning i samhället, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Till och med februari visar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en budgetavvikelse på minus 309 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt tio procent av omsättningen. Merkostnader kopplade till covid-19 uppgick till 186 miljoner kronor för perioden januari till och med februari. Utöver detta har även sjukhusets intäkter minskat som en följd av pandemin, vilket förklarar en stor del av underskottet.

Budgetförutsättningarna för 2022 år är inte klara, men handlingsplanen för ekonomi och verksamhet i balans syftar till att kostnaderna ska svara mot de förväntade intäkterna. ​


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000