Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat hur regeländringen om hel sjukersättning från 19 år tillämpas av Försäkringskassan. Granskningen visar att regeringens avsikt med regeländringen inte uppnås när det gäller att ge ökad trygghet för unga personer som har svåra funktionsnedsättningar.

En slutsats av ISF:s granskning är att Försäkringskassan i högre utsträckning borde informera unga om möjligheten att ansöka om sjukersättning. Granskningen visar att kvaliteten på besluten om sjukersättning är god och att rätt personer har beviljats ersättning. Men en stor del av de som har beviljats aktivitetsersättning tidigare uppfyller också förutsättningarna för att kunna få sjukersättning.

Granskningen visar också att ekonomiska drivkrafter påverkar vilken av förmånerna den enskilda personen ansöker om. En person som har aktivitetsersättning har möjlighet att ansöka om särskild ersättning för aktiviteter, vilket den som har sjukersättning inte kan göra. Regeringens avsikt var att det inte skulle finnas några ekonomiska skillnader mellan aktivitetsersättning och sjukersättning.

– Regeringens avsikt med regeländringen uppnås inte eftersom ekonomiska drivkrafter påverkar på ett sätt som inte verkar ha varit meningen, säger Berit Hamrén, projektledare för granskningen.

ISF anser att den särskilda ersättningen för aktiviteter för den som har aktivitetsersättning bör ses över. Syftet med aktiviteterna är otydligt, och ersättningens storlek varierar mycket mellan olika unga personer.

Rapportens titel

Hel sjukersättning från 19 års ålder - En granskning av Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den 1 februari 2017, ISF Rapport 2019:9

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Berit Hamrén, projektledare för granskningen,
tel. 010-174 15 28.

Allmänna frågor besvaras av Catarina Eklundh Ahlgren, tf. generaldirektör,
tel. 010-174 15 01.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Faktaruta:

Försäkringskassan kan betala ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till en person som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga:

  • Sjukersättning är en ersättning för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga som bedöms bestå för all överskådlig framtid. Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel.
  • Personer under 30 år kan i stället, från och med juli det år de fyller 19 år, få aktivitetsersättning. Då ska arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning med minst en fjärdedel under minst ett år.

Sedan februari 2017 kan Försäkringskassan bevilja hel sjukersättning från och med juli det år personen fyller 19 år, i stället för som tidigare det år då hen fyller 30 år. En förutsättning är att arbetsförmågan är stadigvarande helt nedsatt.

 

 

 

 

 

 


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00