Personer som är utrikes födda får oftare avslag än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. Skillnaderna i avslag kan bara i begränsad utsträckning förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst. En delförklaring kan vara att det finns brister i Försäkringskassans utredningar av rätten till sjukpenning för personer som får avslag eller som beviljas sjukpenning. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny granskning.

 ─ Det behövs en mer aktiv handläggning hos Försäkringskassan, både när det gäller inrikes födda som beviljas sjukpenning och för personer som är födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet och som får avslag, säger utredaren Martin Söder.

Födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet som får avslag på ansökan om sjukpenning har i större utsträckning ofullständiga ansökningar om sjukpenning än inrikes födda som får avslag. Trots det kompletterar Försäkringskassan inte dessa ärenden i tillräcklig utsträckning. Dessutom erbjuder Försäkringskassan inte auktoriserad tolkhjälp när det finns ett tydligt behov av det.

Inrikes födda som beviljas sjukpenning har i relativt stor utsträckning ett läkarintyg som baseras på en telefonkontakt med läkaren. Detta trots att sjukskrivning baserad på telefonkontakt med läkaren endast bör ske i undantagsfall, enligt Socialstyrelsen. Ändå ber Försäkringskassan i mycket begränsad omfattning läkaren om en komplettering av läkarintyget.

Bakgrund

De allra flesta som ansöker om sjukpenning beviljas förmånen, men andelen avslag är högre för utrikes födda. Tidigare studier visar att arbetslösa personer är överrepresenterade bland de som får avslag. Födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet har störst sannolikhet att få avslag på ansökan om sjukpenning och har som grupp sämre förankring på arbetsmarknaden än inrikes födda. Eftersom personer från denna region har högst avslagsfrekvens har de valts ut att ingå i granskningen.

Rapporttitel

Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda, Rapport   2016:5

Kontaktperson

Martin Söder 08-58 00 15 41

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00