Statens museer för världskultur står inför ett försämrat ekonomiskt läge som riskerar att påverka verksamhetens resultat, visar Statskontorets analys av myndigheten. Analysen visar också att myndigheten har uppnått flera goda resultat men behöver arbeta mer effektivt för att nå en större publik.

Med uppgift att levandegöra världens kulturer bedriver myndigheten Statens museer för världskultur fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Därutöver finns utställningslokalen Bergrummet i Stockholm.

Svår ekonomisk situation
Under de senaste åren har myndigheten producerat flera stora och publikdragande utställningar, bland annat Kinas terrakottaarmé i Bergrummet och utställningen om Egypten på Medelhavsmuseet. Framöver finns det risk för ett försämrat resultat då myndigheten måste genomföra besparingar för att finansiera det underskott som framförallt utställningsverksamheten i Bergrummet har orsakat. Dessutom är en alltför hög andel av myndighetens intäkter uppbundna i fasta kostnader, framför allt lokalkostnader.

Det ekonomiska läget kräver kraftfulla åtgärder. En effektivare användning av lokalerna skulle vara att inordna verksamheten i färre museibyggnader. Sponsring och uthyrning av lokaler är andra alternativ för att förstärka intäkterna.

"Myndigheten står inför flera utmaningar och behöver effektivisera sin verksamhet för att kunna uppfylla uppdraget att bedriva museiverksamhet som levandegör världens kulturer," säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Verksamheten kan bedrivas mer effektivt
Regeringens kulturpolitiska ambitioner om att nå ut till en större och bredare publik kräver att verksamheten utvecklas. Genom en bättre styrning av verksamheten kan exempelvis personalen nyttjas mer effektivt med tydligare rollfördelning och ansvarsgränser. Myndigheten har påbörjat ett arbete men behöver göra fler insatser.

Statens museer för världskultur behöver också organisera myndigheten så att den lever upp till regeringens krav om att ha sitt säte i Göteborg. De senaste åren har myndigheten i hög grad styrts från Stockholm.

Läs rapporten Myndighetsanalys av Statens världskulturmuseer.

Kontakt:
Gabriella Jansson, utredare Statskontoret, tel. 08-454 47 66, e-post gabriella.jansson@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26